Wersja obowiązująca z dnia

Stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Nazwa sprawy:

Przeprowadzanie egzaminu w celu stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Termin załatwienia:

Egzamin przeprowadza się raz na kwartał, o ile został złożony co najmniej jeden wniosek o jego przeprowadzenie.

Osoba kontaktowa:

Agnieszka Rzymowska – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
Marta Pikus – Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej

Telefon kontaktowy:

89 512 54 66
89 512 54 62

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -Mazurskiego
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

Wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami, który powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
  2. datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
  3. wskazanie zakresu kwalifikacji, o jakie ubiega się wnioskodawca.

Do wniosku należy dołączyć:

Dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.

Czas realizacji:

Wysłanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami następuje niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu i wniesieniu opłaty za wydanie świadectwa.

Opłaty:

Opłata za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami wynosi 34% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Opłatę wnosi się z chwilą złożenia wniosku.
Opłata za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wynosi 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Opłatę uiszcza się przy odbiorze świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.
Opłatę za stwierdzenie kwalifikacji i wydanie świadectwa wnosi się na konto: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Santander Bank Polska S. A.
08 1090 2718 0000 0001 4649 4218

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Art. 164, art. 165, art. 166 i art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2013 r. poz. 1186)