Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania.

Termin załatwienia

Sprawozdanie należy składać w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu BDO) marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów w terminie do 30 czerwca 2020 r. za 2019 rok.

Osoby do kontaktu

 1. Agnieszka Rzymowska, Kierownik Biura, nr tel. 89/ 512 54 66 (powiat kętrzyński)
 2. Anna Ławrynowicz, nr tel. 89/ 512 54 56 (powiaty braniewski, m. Elbląg, elbląski i lidzbarski)
 3. Luiza Dębska, nr tel. 89/ 512 54 81 (powiaty ostródzki, iławski i działdowski)
 4. Sylwia Angielczyk, nr tel. 89/ 512 54 68 (powiaty giżycki, węgorzewski, olecki, nowomiejski, nidzicki, bartoszycki i gołdapski)
 5. Ewa Dzierzęcka, nr tel. 89/ 512 54 98 (powiaty M. Olsztyn i olsztyński)
 6. Joanna Tańcula, nr tel. 89/ 512 54 43 (powiaty mrągowski, ełcki, piski i szczycieński)

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty:

 1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok (elektronicznie w systemie BDO);
 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów obowiązujące w latach 2014-2018 (papierowo, e-PUAP);

Sposób realizacji

W rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO jakościowej i ilościowej ewidencji wytwarzanych odpadów (art. 66, ust. 1). Ewidencję odpadów prowadzi się zgodnie katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. z 2020 r. poz. 10), generując w systemie BDO karty ewidencji odpadów prowadzone elektronicznie odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu.
Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów jest również zobligowany do sporządzenia w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu BDO) sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
W odniesieniu do roku sprawozdawczego 2019 wyjątkowo termin ten został wydłużony do 30 czerwca 2020 r. Podmiot, który wbrew obowiązkowi, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

 1. wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 2. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych,
  w zakresie:
  1. zbierania odpadów,
  2. przetwarzania odpadów
   obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 3. podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.
Roczne sprawozdanie zawiera co najmniej:
 1. dane identyfikujące podmiot,
  1. numer rejestrowy,
  2. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany,
 2. w przypadku wytwórcy odpadów - informacje o:
  1. masie i rodzajach odpadów,
  2. sposobie gospodarowania odpadami, o ile podmiot gospodaruje odpadami,
  3. instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, w tym dane techniczne i informacje na temat funkcjonowania instalacji i urządzenia, takie jak terminy i czas trwania postoju lub awarii oraz liczba godzin pracy na dobę, o ile podmiot przetwarza odpady,
 3. w przypadku wytwórcy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach rolniczych - informacje o:
  1. adresie oczyszczalni ścieków,
  2. rodzaju przeprowadzonej obróbki komunalnych osadów ściekowych,
  3. masie i suchej masie komunalnych osadów ściekowych,
  4. składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych,
  5. władającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu jego zamieszkania lub siedziby,
  6. miejscu i powierzchni stosowania komunalnych osadów ściekowych,
  7. celu stosowania komunalnych osadów ściekowych;
 4. w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji - informacje o:
  1. liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu,
  2. masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  3. masie odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do unieszkodliwiania,
  4. przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z podaniem firmy, siedziby i adresu,
  5. przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu,
  6. osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu,
  7. wysokości należnej opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu;
 5. w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę pojazdów wycofanych z eksploatacji - informacje o:
  1. wynikach próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli w roku, którego dotyczy sprawozdanie przeprowadzono próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  2. masie odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, powstałych ze strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 6. w przypadku zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - informacje o:
  1. masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych,
  2. masie zużytego sprzętu przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych;
 7. w przypadku prowadzącego zakład zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - informacje o:
  1. adresie zakładu przetwarzania,
  2. masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych, z którego powstał ten zużyty sprzęt, oraz o procesach przetwarzania,
  3. kodzie, rodzaju i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku lub unieszkodliwiania, oraz o masie zużytego sprzętu, a także o kodzie i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia, z podaniem typu procesu zastosowanego w zakładzie przetwarzania oraz numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych,
  4. kodzie, rodzaju i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju w podziale na inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz państwa niebędące tymi państwami członkowskimi, w celu poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych;
 8. w przypadku prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - informacje o kodzie i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku wraz z podaniem typu procesu;
 9. w przypadku prowadzącego działalność w zakresie zbierania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą umowę lub zbiorcze informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w przypadku zbierającego, który ma podpisaną umowę z podmiotem pośredniczącym, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
 10. w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - informacje o:
  1. rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
  2. rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
  3. osiągniętych poziomach recyklingu,
  4. osiągniętych poziomach wydajności recyklingu.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531)