Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania.

Termin załatwienia

Sprawozdanie należy składać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Osoby do kontaktu

 1. Agnieszka Rzymowska, , nr tel. 89/ 512 54 66
 2. Anna Ławrynowicz, nr tel. 89/ 512 54 56 (w zastępstwie Karolina Kosiorek)
 3. Kamila Młynarz, nr tel. 86/ 512 54 46
 4. Joanna Sulima, nr tel. 89/ 512 54 44
 5. Monika Zielińska, nr tel. 89/ 512 54 43 (w zastępstwie Katarzyna Sęk)
 6. Sylwia Angielczyk, nr tel. 89/ 512 54 68

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty:

 1. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów obowiązujące w latach 2011-2018;

Uwagi

W rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco jakościowej i ilościowej ewidencji wytwarzanych odpadów (art. 66, ust. 1). Ewidencję odpadów prowadzi się zgodnie katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), z zastosowaniem karty ewidencji odpadów prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu (zgodnie ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (np. wytwórca odpadów, prowadzący zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów) jest również zobligowany zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach powiązanym z art. 37 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (na właściwym formularzu) a następnie przekazania marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. W odniesieniu do lat 2012 – 2014 zastosowanie ma art. 200 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), zgodnie z którym podmiot, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500,00 zł, którą wymierza w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska, natomiast w odniesieniu do lat 2015 - 2016 rok zastosowanie znajduje art. 180a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), zgodnie z którym podmiot, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).