Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia nieobowiązująca

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania.

Termin załatwienia

Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów jest zobligowany do sporządzenia w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu BDO) sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
W odniesieniu do roku sprawozdawczego 2019 wyjątkowo termin ten został wydłużony do 31 października 2020 r.

Osoby do kontaktu

 1. Agnieszka Rzymowska, Kierownik Biura, nr tel. 89/ 512 54 66
 2. Anna Ławrynowicz, nr tel. 89/ 512 54 56 (powiaty braniewski, m. Elbląg i elbląski)
 3. Luiza Dębska, nr tel. 89/ 512 54 81 (powiaty ostródzki, iławski i działdowski)
 4. Sylwia Angielczyk, nr tel. 89/ 512 54 68 (powiaty giżycki, węgorzewski, olecki, nowomiejski, nidzicki, bartoszycki i gołdapski)
 5. Ewa Dzierzęcka, nr tel. 89/ 512 54 98 (powiat M. Olsztyn)
 6. Joanna Tańcula, nr tel. 89/ 512 54 46 (powiaty kętrzyński, olsztyński, piski i lidzbarski)
 7. Karolina Balon, nr tel. 89/512 54 43 (powiaty mrągowski, ełcki i szczycieński)

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty:

 1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok (elektronicznie w systemie BDO);
 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów obowiązujące w latach 2014-2018 (papierowo, e-PUAP);

Sposób realizacji

W rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO jakościowej i ilościowej ewidencji wytwarzanych odpadów (art. 66, ust. 1). Ewidencję odpadów prowadzi się zgodnie katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. z 2020 r. poz. 10), generując w systemie BDO karty ewidencji odpadów prowadzone elektronicznie odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu.
Podmiot, który wbrew obowiązkowi, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.
W odniesieniu do roku sprawozdawczego 2019 wyjątkowo termin ten został wydłużony do 30 czerwca 2020 r. Podmiot, który wbrew obowiązkowi, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

 1. wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 2. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  1. zbierania odpadów,
  2. przetwarzania odpadów
 3. podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.
Roczne sprawozdanie zawiera co najmniej:
 1. dane identyfikujące podmiot,
  1. numer rejestrowy,
  2. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany,
 2. w przypadku wytwórcy odpadów - informacje o:
  1. masie i rodzajach odpadów,
  2. sposobie gospodarowania odpadami, o ile podmiot gospodaruje odpadami,
  3. instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, w tym dane techniczne i informacje na temat funkcjonowania instalacji i urządzenia, takie jak terminy i czas trwania postoju lub awarii oraz liczba godzin pracy na dobę, o ile podmiot przetwarza odpady,
 3. w przypadku wytwórcy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach rolniczych - informacje o:
  1. adresie oczyszczalni ścieków,
  2. rodzaju przeprowadzonej obróbki komunalnych osadów ściekowych,
  3. masie i suchej masie komunalnych osadów ściekowych,
  4. składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych,
  5. władającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu jego zamieszkania lub siedziby,
  6. miejscu i powierzchni stosowania komunalnych osadów ściekowych,
  7. celu stosowania komunalnych osadów ściekowych
 4. w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji - informacje o:
  1. liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do stacji demontażu,
  2. masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  3. masie odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do unieszkodliwiania,
  4. przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z podaniem firmy, siedziby i adresu,
  5. przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu,
  6. osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu,
  7. wysokości należnej opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu;
 5. w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę pojazdów wycofanych z eksploatacji - informacje o:
  1. wynikach próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli w roku, którego dotyczy sprawozdanie przeprowadzono próby strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  2. masie odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, powstałych ze strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 6. w przypadku zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - informacje o:
  1. masie zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych oraz z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych,
  2. masie zużytego sprzętu przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych;
 7. w przypadku prowadzącego zakład zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - informacje o::
  1. adresie zakładu przetwarzania,
  2. masie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych, z którego powstał ten zużyty sprzęt, oraz o procesach przetwarzania,
  3. kodzie, rodzaju i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku lub unieszkodliwiania, oraz o masie zużytego sprzętu, a także o kodzie i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia, z podaniem typu procesu zastosowanego w zakładzie przetwarzania oraz numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych,
  4. kodzie, rodzaju i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium kraju w podziale na inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz państwa niebędące tymi państwami członkowskimi, w celu poddania recyklingowi, innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu, z podaniem numeru i nazwy grupy sprzętu, z wyodrębnieniem paneli fotowoltaicznych;
 8. w przypadku prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - informacje o kodzie i masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku wraz z podaniem typu procesu;
 9. w przypadku prowadzącego działalność w zakresie zbierania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą umowę lub zbiorcze informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w przypadku zbierającego, który ma podpisaną umowę z podmiotem pośredniczącym, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
 10. w przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów - informacje o:
  1. rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
  2. rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
  3. osiągniętych poziomach recyklingu,
  4. osiągniętych poziomach wydajności recyklingu

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531)