Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia nieobowiązująca

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania.

Termin załatwienia

Sprawozdanie należy składać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Osoby do kontaktu

1. Anna Ławrynowicz, nr tel. 89/ 512 54 56 (w zastępstwie Emilia Załuńska)
2. Kamila Rębiszewska, nr tel. 86/ 512 54 46
3. Joanna Sulima, nr tel. 89/ 512 54 44
4. Monika Zielińska, nr tel. 89/ 512 54 43
5. Sylwia Angielczyk, nr tel. 89/ 512 54 68

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty:

  1. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów obowiązujące w latach 2011-2015;
  2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów obowiązujące w latach 2008-2010.

Uwagi

W rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco jakościowej i ilościowej ewidencji wytwarzanych odpadów (art. 66, ust. 1). Ewidencję odpadów prowadzi się zgodnie katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. z 2014 r. poz. 1923), z zastosowaniem karty ewidencji odpadów prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu (zgodnie ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). Podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (np. wytwórca odpadów, prowadzący zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów) jest również zobligowany zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach powiązanym z art. 37 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (na właściwym formularzu) a następnie przekazania marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania, w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. W odniesieniu do lat 2012 – 2014 zastosowanie ma art. 200 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), zgodnie z którym podmiot, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500,00 zł, którą wymierza w drodze decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska, natomiast w odniesieniu do lat 2015 - 2016 rok zastosowanie znajduje art. 180a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), zgodnie z którym podmiot, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).

Załączniki