Opłata produktowa (opakowania i produkty) oraz sprawozdawczość w zakresie opakowań

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Opłata produktowa (opakowania i produkty) oraz sprawozdawczość w zakresie opakowań

Opłata produktowa

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach, produkty (zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów), organizacje odzysku opakowań są obowiązani do sporządzenia i złożenia w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu BDO) marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę przedsiębiorcy rocznego sprawozdania oraz w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów do wniesienia na rachunek Urzędu Marszałkowskiego należnej opłaty produktowej.

Opłatę produktową wnosi się w przypadku nie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Opakowania

Sprawozdawczość w zakresie opakowań dotyczy przedsiębiorców wytwarzających opakowania, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań.

Dotyczy:

Przedsiębiorca:

 • wprowadzający opakowania,
 • eksportujący opakowania,
 • eksportujący produkty w opakowaniach,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty (np. oleje, opony),
 • sprzedawcy toreb na zakupy z tworzywa sztucznego;

2019 rok

Sprawozdawczość za 2019 rok należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO w terminie do 11 września 2020 r. Natomiast w przypadku, gdy zaistnieje obowiązek wniesienia opłaty produktowej za 2019 rok należy ją uiścić w terminie do 15 marca 2020 roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego

2018 rok

Wzór sprawozdania:
- opakowania – formularz Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach za 2018 r
- produkty – formularz Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej OPŁATY PRODUKTOWEJ

W roku 2015 Sprawozdawczość z zakresu gospodarki opakowaniami sporządzana jest w ramach rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016.

Stawki opłaty:
- opakowania – stawki stawki opłat produktowych dla opakowań
- produkty – stawki stawki opłat produktowych dla produktów

Roczne poziomy odzysku i recyklingu:
- opakowania załącznik 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
- opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych minimalne roczne poziomy odzysku 2018
- -opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych obowiązujące od 2019 roku sprawozdawczego - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2310)
- produkty zalacznik_4a_2018, preparaty smarowe, dodatki i środki zapobiegające zamarzaniu roczne poziomy odzysku produkty

2015 - 2017 rok

Wzór sprawozdania:
- opakowania - formularz Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi obowiązujące w latach 2015-2017
- produkty – formularz Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej OPŁATY PRODUKTOWEJ

Począwszy od sprawozdania za 2017 rok przedsiębiorcy, którzy powierzyli organizacji odzysku opakowań obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, nie są obowiązani do złożenia do marszałka województwa sprawozdania w tym zakresie (Tabela 7.1)

Stawki opłaty:
- opakowania – stawki stawki opłat produktowych dla opakowań
- produkty – stawki stawki opłat produktowych dla produktów

Roczne poziomy odzysku i recyklingu:
- opakowania załącznik 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- produkty – poziomy w 2016-2017 zalacznik_4a_2018, poziomy w 2015 załącznik 4a do 2016, preparaty smarowe, dodatki i środki zapobiegające zamarzaniu roczne poziomy odzysku produkty

Wyliczenie opłaty produktowej:

1. Opakowania:

Opłata produktowa jest sumą opłat z tytułu:
- niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w poz. 1 w zał. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami odpadami opakowaniowymi (opakowania razem);
- niewykonania obowiązku recyklingu w odniesieniu do sumy opakowań wymienionych w poz. 1 w zał. 1 ww. ustawy (opakowania razem);
- niewykonania obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w poz. 2-7 w zał. 1 ww. ustawy.

Wzory do obliczeń SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ OPAKOWANIA

2. Produkty – opłata produktowa jest sumą opłat za niewykonany odzysk oraz za niewykonany recykling.

Wzory do obliczeń SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ PRODUKTY

Opłaty:

W przypadku, gdy zaistnieje obowiązek uiszczenia opłaty produktowej, wówczas samodzielnie ustaloną opłatę wyszczególnioną w sprawozdaniu należy wpłacić na odrębne rachunki bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie:

 • za opakowania – do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (opakowania)
 • za produkty – do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (produkty)
 • za reklamówki – do 15 marca 2020 r., natomiast począwszy od roku 2020 rozliczenie opłaty recyklingowej jest kwartalne do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale

Numery rachunków bankowych:

Opłata produktowa opakowania - SANTANDER BANK S.A.
51 1090 2718 0000 0001 4649 6839

Opłata produktowa - produkty – SANTANDER BANK S.A.
02 1090 2718 0000 0001 4649 6848

Opłata recyklingowa - reklamówki – SANTANDER BANK S.A.
72 1090 2718 0000 0001 4649 6849

Publiczne kampanie edukacyjne – opakowania - SANTANDER BANK S.A.
08 1090 2718 0000 0001 4649 6837

Nie wnosi się opłaty produktowej obliczonej dla produktów, jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej nie przekracza 100 zł.

Przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub innych niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg.

Od 1 stycznia 2017 r. powyższym zwolnieniem został objęty również obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez przedsiębiorcę.

W zakresie, w jakim przepisy ustawy dotyczące opłaty produktowej nie mają zastosowania do przedsiębiorców, stanowi to pomoc de minimis.

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli: przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku:

1. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

2. W zależności od rodzaju pomocy o którą ubiega się wnioskodawca odpowiednio: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie formularz informacji - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań (4,5 zł) oraz 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy, którzy nie przedłożą ww. dokumentów rozliczają się na zasadach obowiązujących przedsiębiorców wprowadzających na rynek powyżej 1 Mg opakowań produktów.

Brak obowiązku wniesienia opłaty produktowej nie zwalnia przedsiębiorcy ze składania w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO sprawozdania o masie opakowań wprowadzonych wraz z produktami do obrotu za dany rok rozliczeniowy.

Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić
Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy doliczyć odsetki jak od zobowiązań podatkowych - art. 55 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Termin załatwienia:

Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO.

Uwaga:

Za 2019 rok termin elektronicznego składania w systemie BDO sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi został przedłużony do 11 września 2020 r.

Instrukcje – krok po kroku system bdo - sprawozdawczość

Osoby do kontaktu:

 1. Anna Ławrynowicz, nr tel. 89/ 512 54 56
 2. Agnieszka Rzymowska – Kierownik Biura, nr tel. 89/ 512 54 66

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Dodatkowe informacje:

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Publiczne kampanie edukacyjne - rozumie się przez to każde działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, w tym kampanie w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Obowiązek może być według wyboru wprowadzającego produkty w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Realizując obowiązek samodzielnie wprowadzający produkty w opakowaniach przeznacza na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych lub przekazuje na rachunek bankowy marszałka województwa – łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia kampanii następuje na koniec roku kalendarzowego.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku przedłożenia przez przedsiębiorcę w ustawowym terminie sprawozdawczym (do 15 marca) wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 7. ust 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań oraz 2% wartości netto opakowań, o których mowa w art. 19 ust. 4 ww. ustawy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

ZAŁĄCZNIKI: