Wersja archiwalna z dnia

Opłata produktowa (opakowania i produkty) oraz sprawozdawczość w zakresie opakowań

Opłata produktowa

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach, produkty (zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów), organizacje odzysku opakowań są obowiązani do sporządzenia i złożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę przedsiębiorcy rocznego sprawozdania oraz w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów do wniesienia na rachunek Urzędu Marszałkowskiego należnej opłaty produktowej.

Opłatę produktową wnosi się w przypadku nie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Opakowania

Sprawozdawczość w zakresie opakowań dotyczy przedsiębiorców wytwarzających opakowania, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań.

Dotyczy:

1. Opłata produktowa za opakowania od 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 roku mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz wprowadza istotne zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

2. Opłata produktowa za produkty (np. opony, oleje) od 2014 roku

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi uchyliła część przepisów (m.in. w zakresie opakowań ) oraz wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

4. Sprawozdawczość w zakresie opakowań (dot. masy wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań) dotyczy producentów opakowań, importerów i dokonujących ich wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań i produktów w opakowaniach tj. sprawozdania OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3. Od roku 2015 Sprawozdawczość z zakresu gospodarki opakowaniami sporządzana jest na w ramach rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016.

Przedsiębiorca:

 • wprowadzający opakowania,
 • eksportujący opakowania,
 • eksportujący produkty w opakowaniach,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty (np. oleje, opony)

- jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

2018 rok

Wzór sprawozdania:
- opakowania – formularz ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH ZA 2018 R
- produkty – formularz Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej dla produktów

Stawki opłaty:
- opakowania – stawki stawki opłat produktowych dla opakowań
- produkty – stawki stawki opłat produktowych dla produktów

Roczne poziomy odzysku i recyklingu:
- opakowania załącznik 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych minimalne roczne poziomy odzysku 2018
- produkty zalacznik_4a_2018, preparaty smarowe, dodatki i środki zapobiegające zamarzaniu roczne poziomy odzysku produkty

2015 - 2017 rok

Wzór sprawozdania:
- opakowania - formularz Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi obowiązujące w latach 2015-2017
- produkty – formularz Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej dla produktów

Począwszy od sprawozdania za 2017 rok przedsiębiorcy, którzy powierzyli organizacji odzysku opakowań obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, nie są obowiązani do złożenia do marszałka województwa sprawozdania w tym zakresie (Tabela 7.1)

Stawki opłaty:
- opakowania – stawki stawki opłat produktowych dla opakowań
- produkty – stawki stawki opłat produktowych dla produktów

Roczne poziomy odzysku i recyklingu:
- opakowania załącznik 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- produkty – poziomy w 2016-2017 zalacznik_4a_2018, poziomy w 2015 załącznik 4a do 2016, preparaty smarowe, dodatki i środki zapobiegające zamarzaniu roczne poziomy odzysku produkty

2014 rok

Wzór sprawozdania:
- opakowania formularz Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej dla opakowań 2014
- produkty – formularz Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej dla produktów
- roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy (pustych) oraz wywiezionych za granicę opakowań- formularz Wzór formularza rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy (pustych) oraz wywiezionych za granicę opakowań

Stawki opłaty:
Opakowania, produkty – stawki opłat produktowych 2011-2014

Roczne poziomy odzysku i recyklingu:
- opakowania - załącznik 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
- produkty – załącznik 4a do 2016

Wyliczenie opłaty produktowej:

1. Opakowania:

Opłata produktowa jest sumą opłat z tytułu:
- niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w poz. 1 w zał. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami odpadami opakowaniowymi (opakowania razem);
- niewykonania obowiązku recyklingu w odniesieniu do sumy opakowań wymienionych w poz. 1 w zał. 1 ww. ustawy (opakowania razem);
- niewykonania obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wymienionych w poz. 2-7 w zał. 1 ww. ustawy.

Wzory do obliczeń SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ OPAKOWANIA

2. Produkty – opłata produktowa jest sumą opłat za niewykonany odzysk oraz za niewykonany recykling.

Wzory do obliczeń SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ PRODUKTY

Opłaty:

W przypadku, gdy zaistnieje obowiązek uiszczenia opłaty produktowej, wówczas samodzielnie ustaloną opłatę wyszczególnioną w sprawozdaniu należy wpłacić na odrębne rachunki bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie:

 • za opakowania – do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (opakowania)
 • torby foliowe - do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym opłata została pobrana
 • za produkty – do 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy (produkty)

Numery rachunków bankowych:

Opłata produktowa:

Opakowania – Bank Handlowy w Warszawie S.A. 39 1030 1218 0000 0000 9250 1027 (opłata produktowa – opakowania)

Produkty – Bank Handlowy w Warszawie S.A. 92 1030 1218 0000 0000 9250 1043 (opłata produktowa – produkty)

Publiczne kampanie edukacyjne za 2017 rok i lata późniejsze: Bank Handlowy w Warszawie S.A 33 1030 1218 0000 0000 9250 1135 (kampanie edukacyjne - opakowania)

Opłata recyklingowa – Bank Handlowy w Warszawie S.A. 23 1030 1218 0000 0000 9250 1024

Nie wnosi się opłaty produktowej obliczonej dla produktów, jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej nie przekracza 100 zł (od 2014 r. włącznie).

Przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub innych niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg.

Od 1 stycznia 2017 r. powyższym zwolnieniem został objęty również obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez przedsiębiorcę.

W zakresie, w jakim przepisy ustawy dotyczące opłaty produktowej nie mają zastosowania do przedsiębiorców, stanowi to pomoc de minimis.

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli: przedsiębiorca złoży marszałkowi województwa w terminie do dnia 15 marca każdego roku:

1. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

2. W zależności od rodzaju pomocy o którą ubiega się wnioskodawca odpowiednio: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis albo formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie formularz informacji - pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań (4,5 zł) oraz 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Przedsiębiorcy, którzy nie przedłożą ww. dokumentów rozliczają się na zasadach obowiązujących przedsiębiorców wprowadzających na rynek powyżej 1 Mg opakowań produktów.

Brak obowiązku wniesienia opłaty produktowej nie zwalnia przedsiębiorcy ze składania sprawozdania o masie opakowań wprowadzonych wraz z produktami do obrotu za dany rok rozliczeniowy.

Do ponoszenia opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić
Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy doliczyć odsetki jak od zobowiązań podatkowych - art. 55 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Termin załatwienia:

Do 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Osoby do kontaktu:

 1. Anna Ławrynowicz, nr tel. 89/ 512 54 56
 2. Kamila Młynarz, nr tel. 89/ 512 54 46

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Dodatkowe informacje:

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Publiczne kampanie edukacyjne - rozumie się przez to każde działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych, w tym kampanie w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Obowiązek może być według wyboru wprowadzającego produkty w opakowaniach wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Realizując obowiązek samodzielnie wprowadzający produkty w opakowaniach przeznacza na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych lub przekazuje na rachunek bankowy marszałka województwa– łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia kampanii następuje na koniec roku kalendarzowego.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz obowiązku dotyczącego sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku przedłożenia przez przedsiębiorcę w ustawowym terminie sprawozdawczym (do 15 marca) wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w art. 7. ust 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań oraz 2% wartości netto opakowań, o których mowa w art. 19 ust. 4 ww. ustawy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.