Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Wydawanie zezwoleń na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoby do kontaktu:

 • Hanna Wiśniewska – Kierownik Biura Polityki Ekologicznej i Przyrody
 • Paweł Bobek – Główny Specjalista
 • Jacek Alberski – Inspektor
 • Andrzej Rykowski – Podinspektor

Telefon kontaktowy:

 • 89 512 54 70
 • 89 512 54 71
 • 89 512 58 05
 • 89 512 54 47

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Polityki Ekologicznej i Przyrody
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa na podstawie wniosku.

Zezwolenie jest wydawane na wniosek, który zawiera:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
 2. cel wykonania czynności;
 3. nazwę gatunku lub gatunków w języku polskim i łacińskim, których będą dotyczyć te czynności;
 4. określenie sposobu, miejsca i czasu wykonywania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń;
 5. wskazanie podmiotu, który wykona czynności.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 82 zł za wydanie przedmiotowego zezwolenia - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej):17 zł.

Opłata skarbowa za zmianę warunków zezwolenia wynosi 50% stawki podstawowej.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

Zezwolenie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych oraz jeżeli nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji zwierząt łownych.

Zezwolenie wydaje się po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego.

Podstawa prawna:

 1. Art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 24 października 2018 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).