Wersja obowiązująca z dnia

Zgłoszenie instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Nazwa sprawy:

Zgłoszenie instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Osoba kontaktowa:

Marta Sobieraj-Sulkowska – Kierownik Biura Pozwoleń Środowiskowych
Jolanta Karwacka – Główny Specjalista
Marlena Kowalska - Inspektor

Telefon kontaktowy:

89 512 54 65
89 512 54 73

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Sposób załatwienia:

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Wymagane Dokumenty:

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko powinno spełniać wymagania określone w art. 152 ust 2-9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) i zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5. wielkość i rodzaj emisji;
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
 8. sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1 lub 2.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

 1. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 2. numerze REGON prowadzącego instalację;
 3. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 4. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 5. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 6. obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 7. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 8. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

 1. z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
 2. z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku
  - do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

Prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Sprzeciw jest wnoszony, jeżeli:

 1. eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
 2. instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2.

Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Prowadzący instalację jest obowiązany:

 1. przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
  1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
  2. zakończeniu eksploatacji instalacji,
  3. zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 i 2b, albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c;
 2. dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, prowadzący instalację jest obowiązany do przechowywania:

 1. informacji, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i art. 152a ust. 1 pkt 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1a - przez okres eksploatacji źródła spalania paliw;
 2. informacji lub dokumentów dotyczących:
  1. wyników pomiarów wielkości emisji, umożliwiających ocenę dotrzymywania standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3,
  2. przypadków niedotrzymania standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 oraz działań podjętych w celu przywrócenia zgodności z tymi standardami,
  3. rodzaju i ilości paliw wykorzystywanych w tym źródle,
  4. potwierdzenia utrzymywania w eksploatacji urządzeń ochronnych ograniczających emisję, zainstalowanych w celu dotrzymywania standardów emisyjnych określonych dla tego źródła w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3, oraz przypadków każdej niesprawności i awarii urządzeń ochronnych,
  5. czasu użytkowania źródła spalania paliw - w przypadku gdy jest to źródło, o którym mowa w ust. 2c
   - przez 6 lat po upływie roku, którego te informacje lub dokumenty dotyczą.

Zgłoszenie przedkłada się w jednym egzemplarzu.

Do zgłoszenia należy również dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej:

 1. Za przyjęcie zgłoszenia,
 2. Za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia instalacji, której eksploatacja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest wniesienie opłaty skarbowej. Przyjęcie zgłoszenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 120 zł.
 2. W przypadku złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wniesienie opłaty skarbowej w wysokości - 17,00 zł.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia zgłoszenia, na konto Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn:

 

PKO Bank Polski S.A.
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia sprzeciwu w formie decyzji, dokonującemu zgłoszenia/prowadzącemu instalację przysługuje prawo do odwołania od wydanej decyzji do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich Stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze Stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe Strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Podstawa prawna:

Art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).