Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych

Termin załatwienia

Sprawozdanie należy składać marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Osoby do kontaktu:

  1. Anna Ławrynowicz, nr tel. 89/ 512 54 56 (w zastępstwie Karolina Kosiorek)
  2. Kamila Młynarz, nr tel. 86/ 512 54 46
  3. Joanna Sulima, nr tel. 89/ 512 54 44
  4. Monika Zielińska, nr tel. 89/ 512 54 43 (w zastępstwie Katarzyna Sęk)
  5. Sylwia Angielczyk, nr tel. 89/ 512 54 68

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

Formularz zbiorczego zestawienia danych o osadach ściekowych:

  1. Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych obowiązujące w latach 2011-2018

Uwagi

Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych wypełnia wytwórca komunalnych osadów ściekowych w przypadku poddawania ich odzyskowi i procedurom zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. poprzez ich stosowanie: w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz; do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne; do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu; do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz).
W pozostałych przypadkach wytwórca komunalnych osadów ściekowych wypełnia formularz zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 249, poz. 1674).
Zestawienie powinno być sporządzane osobno dla każdej oczyszczalni ścieków. Dane o ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych należy ująć również w działach 2 i 5 z załącznika nr 1 do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 249, poz. 1674).
Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych należy przekazać marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Ponadto zgodnie z art. 200 oraz art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ten kto wbrew obowiązkowi nie sporządza i nie przekazuje wymaganych sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.)., Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 249, poz. 1674).