Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk | wersja archiwalna

Wprowadzający baterie i akumulatory

Nazwa sprawy:

Wprowadzający baterie lub akumulatory, którzy zostali zobowiązani do sporządzenia w terminie do dnia 15 marca każdego roku i przedłożenia marszałkowi województwa:
 • rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, o czym stanowi art. 34 ust. 2. Wzór sprawozdania zawiera: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów
 • wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umową, o czym stanowi art. 36 ust. 4. Wzór wykazu zawiera: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
 • rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne i w przypadku konieczności przekazania na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego — co najmniej 0,1 % swoich przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w danym roku kalendarzowym, o czym stanowi art. 37 ust. 6 ustawy.
  Wzór sprawozdania zawiera: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne:
 • Zgodnie art. 35 ust. 1. jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych prze danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne.
  Wzór sprawozdania zawiera: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
Jeżeli wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne nie wykonał obowiązku, osiągnięcia poziomów zbierania obowiązany jest do ponoszenia opłaty produktowej.
Podstawą obliczenia opłaty produktowej stanowi masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, szczegółową regulację zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej.
Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.
Przykład wyliczenia opłaty produktowej
Przedsiębiorca w 2013 roku wprowadził na rynek 250 kg baterii przenośnych. Zebrano 18 kg zużytych baterii przenośnych. Wymagany dla 2013 roku poziom zbierania określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wynosi 30%.
Przedsiębiorca powinien wykazać się zebraniem 250 kg x ( 30%:100%)=75 kg
Wyliczona opłata produktowa:
(Masa jaka przedsiębiorca winien zebrać)  75 kg  - 18 (masa jaką zebrał) =57 kg
57 kg x 9zł/kg (stawka opłaty zł/kg wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej) = 513 zł
 • Wzór rocznego sprawozdania: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych

Osoba kontaktowa:

Anna Ławrynowicz – podinspektor
Monika Zielińska – inspektor

Telefon kontaktowy:

89 512 54 46
89 512 54 43

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Opłaty i sposób ich wnoszenia:

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać.
 • opłatę produktową,
 • dodatkową opłatę produktową,
 • środki przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne,
 • nieodebraną opłatę depozytową.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
17 1030 1218 0000 0000 9250 1035
Bank Handlowy w Warszawie S.A
 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz.1803 z późn. zm.).