Wydawanie decyzji ustalającej linię brzegu wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia archiwalna

Wydawanie decyzji ustalającej linię brzegu wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych

Utrata kompetencji z dniem 01.01.2018 r. - ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

Nazwa sprawy:

Wydawanie decyzji ustalającej linię brzegu wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku

Osoba kontaktowa:

Marta Sobieraj-Sulkowska – Kierownik Biura Pozwoleń Środowiskowych
Bożena Pulka – Główny Specjalista
Beata Gałka – Podinspektor
Marlena Wieczorek – Inspektor

Miejsce załatwienia i odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Głowackiego 17 , 10-447 Olsztyn
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Telefon kontaktowy:

89 512 54 65
89 512 54 64
89 512 54 63
55 236 36 01 wew. 113
55 233 75 74 wew. 113

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane Dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu linii brzegu, do którego należy dołączyć:
 1. Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, który powinien zawierać:
  • opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz stan stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu
  • mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej, w skali, w jakiej sporządzony jest projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali 1:5000 albo 1:2000, z wykazaniem:
   - punktów stałych osnowy poziomej nawiązanych do sieci państwowej,
   - granicy stałego porostu traw,
   - krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,
   - proponowanej linii brzegu.
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji i udzielone pełnomocnictwo, jeżeli ono występuje.

Opłaty:

Pozwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości: 10,00 zł. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, na konto Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10 – 101 Olsztyn:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
20 1030 1218 0000 0000 9040 1513


Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, na konto Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10 – 101 Olsztyn:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Jeżeli ustalenie linii brzegu jest konieczne w związku z wykonaniem urządzeń wodnych lub kształtowaniem nowych koryt cieków naturalnych, postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegu przeprowadza się łącznie z postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Podstawa prawna:

Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)