Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Michał Chomej | wersja archiwalna

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

Utrata kompetencji z dniem 01.01.2018 r. - ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

Nazwa sprawy:

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku

Osoba kontaktowa:

Marta Sobieraj-Sulkowska – Kierownik Biura Pozwoleń Środowiskowych
Bożena Pulka – Główny Specjalista
Beata Gałka – Podinspektor
Marlena Wieczorek – Inspektor

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Głowackiego 17 , 10-447 Olsztyn
Biuro Regionalne w Elblągu
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Telefon kontaktowy:

89 512 54 65
89 512 54 64
89 512 54 63
55 236 36 01 wew. 113
55 233 75 74 wew. 113

Sposób załatwienia:

W drodze decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty:

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, do którego należy dołączyć:
 1. ooperat wodnoprawny lub projekt urządzeń wodnych odpowiadający wymaganiom operatu wodnoprawnego – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia, wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych;
 2. decyzję o lokalizacji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
 3. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku niespecjalistycznym,
 4. projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów,
 5. dokumentację hydrologiczną - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego;
 6. zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego;
 7. decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
  • gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
  • wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
  • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
 8. decyzje, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy Prawo wodne - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi ścieków innych niż wymienione w art. 39 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy,
 9. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli jest ona wymagana,
 10. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia i udzielone pełnomocnictwo, jeżeli ono występuje.

Opłaty:

Pozwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 217,00 zł. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, na konto Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10 – 101 Olsztyn:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
20 1030 1218 0000 0000 9040 1513


Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, na konto Urzędu Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II 1, 10 – 101 Olsztyn:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:

Operat wodnoprawny powinien spełniać wymagania określone w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.). Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej. Operat sporządza się także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w formie plików typu wektorowego lub rastrowego. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego.

Podstawa prawna:

Art. 122, art. 131, art. 132 i art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)