Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10118-04-202318/235/23/VIUchwała zmieniająca Uchwałę nr 63/738/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. z późn. zm. w sprawie ogłoszenia konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/23 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowaUchwały ZarząduObowiązujący
10218-04-202318/234/23/VIUchwała w sprawie zmiany Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2023 rokUchwały ZarząduObowiązujący
10318-04-202318/233/23/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
10418-04-202318/232/23/VIUchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
10518-04-202318/231/23/VIUchwała w sprawie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (wersja 1)Uchwały ZarząduObowiązujący
10611-04-202317/230/23/VIUchwała w sprawie akceptacji zadań przewidzianych w projekcie planu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego w wysokości 6 875 000,00 zł w 2024 r. na zadania realizowane na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskichUchwały ZarząduObowiązujący
10711-04-202317/228/23/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej prace zgłoszone w 2023 roku do Konkursu pn. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2023” i zatwierdzenia regulaminu prac KomisjiUchwały ZarząduObowiązujący
10811-04-202317/227/23/VIUchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej weryfikującej wnioski złożone w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
10911-04-202317/226/23/VIUchwała w sprawie przyznania nagród jubileuszowych kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnejUchwały ZarząduObowiązujący
11011-04-202317/225/23/VIUchwała w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Bielewskiemu, Dyrektorowi Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnienia do jednoosobowego składania oświadczeń woli określonego rodzaju w związku z realizacją zadania projektowego „Training Ukrainian firefighters – saving Ukrainian lives” („Szkoląc ukraińskich strażaków – ratując ukraińskie życia”) dofinansowanego w ramach konkursu Inicjatywy ŚrodkowoeuropejskiejUchwały ZarząduObowiązujący
11111-04-202317/223/23/VIUchwała w sprawie przedstawienia Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Informacji z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2022.Uchwały ZarząduObowiązujący
11211-04-202317/222/23/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Michałowi Opieczyńskiemu - Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Pani Marii Joannie Pietrukaniec - Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Katarzynie Smólczyńskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 w zakresie odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi.Uchwały ZarząduObowiązujący
11311-04-202317/221/23/VIUchwała w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Michałowi Opieczyńskiemu - Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Pani Marii Joannie Pietrukaniec - Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Katarzynie Smólczyńskiej - Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do podpisywania pism i dokumentów związanych z dokonywaniem czynności w ramach prowadzenia kontroli realizacji jako Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.Uchwały ZarząduObowiązujący
11411-04-202317/220/23/VIUchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Pani Marii Joannie Pietrukaniec – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Katarzynie Smólczyńskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do zawierania umów i składania oświadczeń woli z nimi związanych, z ekspertami wpisanymi do Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 w zakresie działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.Uchwały ZarząduObowiązujący
11511-04-202317/219/23/VIUchwała w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Michałowi Opieczyńskiemu – Dyrektorowi Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Pani Marii Joannie Pietrukaniec – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Pani Katarzynie Smólczyńskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego do podpisywania pism oraz dokumentów związanych z realizacją programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w zakresie działań wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.Uchwały ZarząduObowiązujący
11611-04-202317/218/23/VIUchwała w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (wersja 1)Uchwały ZarząduObowiązujący
11704-04-202316/215/23/VIUchwała w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2023 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
11804-04-202316/213/23/VIUchwała w sprawie zaopiniowania w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczką i paliwo gazowe Gminy miejskiej Kętrzyn”.Uchwały ZarząduObowiązujący
11904-04-202316/209/23/VIUchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznychUchwały ZarząduObowiązujący
12004-04-202316/208/23/VIUchwała w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 18/190/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r.Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 101-120 z 15,170 rekordów.