Wersja nieobowiązująca z dnia

Departament Infrastruktury i Geodezji

Dyrektor: Wiktor Wójcik
Zastępca dyrektora: Jan Śmietanko
Geodeta Województwa - zastępca dyrektora: Tadeusz Hennig

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 210
tel. (89) 51 25 900
fax. (89) 51 25 909

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 24
tel. (89) 613 26 40
tel. (89) 613 26 51
tel. (89) 613 26 47
tel. (89) 613 26 52
tel. (89) 613 26 48
fax (89) 613 26 49
www: atlas.warmia.mazury.pl/index.php/wodgik

 1. W skład Departamentu Infrastruktury i Geodezji (IG) wchodzą
  1. Biuro Infrastruktury (I);
  2. Biuro Inwestycji i Kontroli (BI);
  3. Biuro Transportu i Komunikacji (TK);
  4. Biuro Geodezji i Mienia (GM);
  5. Biuro ds. dróg (BD);
  6. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK);
  7. Samodzielne Stanowisko ds. transportu towarów niebezpiecznych (ADR);
  8. Geodeta Województwa – samodzielne stanowisko (GW).
 1. Do zadań Biura Infrastruktury należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem utworzenia linii kolejowych oraz wniosków o zawieszenie i likwidację niektórych linii lub ich części;
  2. organizowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie;
  3. prowadzenie ewidencji uprawnionych psychologów i rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i sprawowanie nadzoru nad badaniami psychologicznymi wynikającymi z ustawy o kierujących pojazdami;
  4. prowadzenie rejestrów i nadzór nad przechowawcami akt osobowych i płacowych oraz przedsiębiorcami produkującymi tablice rejestracyjne;
  5. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach wpisanych do rejestrów Marszałka o:
   1. wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru,
   2. wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru,
   3. wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru;
  6. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  7. prowadzenie spraw związanych z obsługą uzyskanych dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej:
   1. rozpatrywanie wniosków o dotacje na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z produkcji rolnej, przygotowywanie uchwały dotyczącej podziału ww. środków,
   2. rozliczenie środków finansowych, zgodnie z zawartą umową dotacji;
  8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na wyłączenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z produkcji leśnej;
  9. opiniowanie wniosków samorządów w sprawach wyłączeń gruntów z produkcji rolnej kierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz lasów stanowiących własność Skarbu Państwa kierowanych do Ministra Środowiska;
  10. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o założenie lotnisk, wprowadzanie zmian na lotniskach oraz ich likwidowanie;
  11. współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania akcji ratowniczych, poszukiwania oraz badania okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych;
  12. monitorowanie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie celu operacyjnego 4.1 Zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności oraz celu 4.2 Dostosowana do potrzeb sieć nośników energii;
  13. prowadzenie spraw wynikających z udziału Województwa w spółkach: Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach, Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie, POLREGIO sp. z o.o., w tym spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami, a w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z odbyciem zgromadzenia wspólników spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz z uczestnictwem Województwa w zgromadzeniach wspólników spółek: POLREGIO sp. z o.o. oraz Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie,
   2. prowadzenie spraw związanych ze zmianą aktu założycielskiego lub umowy ww. spółek,
   3. prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem przez Województwo osób do organów w ww. spółkach,
   4. współpraca z osobami reprezentującymi Województwo na zgromadzeniach wspólników ww. spółek oraz z osobami zgłoszonymi przez Województwo do rad nadzorczych tych spółek, w szczególności poprzez wymianę informacji, przygotowywanie dokumentów oraz udzielanie stosownych rekomendacji,
   5. pozyskiwanie aktu założycielskiego oraz umowy ww. spółek oraz ich zmian,
   6. pozyskiwanie w ramach posiadanych przez Województwo w ww. spółkach uprawnień odpisów uchwał organów tych spółek oraz innych dokumentów dotyczących działalności ww. spółek istotnych dla oceny tej działalności,
   7. podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do wykonania prawa kontroli w ww. spółkach w ramach posiadanych przez Województwo w tych spółkach uprawnień kontrolnych,
   8. bieżące monitorowanie i ocena efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonują ww. spółki,
   9. diagnozowanie potencjalnych lub zaistniałych zagrożeń dotyczących ww. spółek oraz niezwłoczne informowanie Zarządu o tych zagrożeniach,
   10. przekazywanie Zarządowi stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku okresowych informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej ww. spółek oraz o efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonują ww. spółki,
   11. niezwłoczne przekazywanie Departamentowi Certyfikacji odpisów: aktu założycielskiego oraz umowy ww. spółek oraz ich zmian, uchwał organów ww. spółek oraz innych dokumentów dotyczących działalności tych spółek istotnych dla jej oceny będących w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Geodezji,
   12. koordynowanie wykonywania zadań związanych z przeprowadzanymi w Urzędzie przez organy kontroli i inne podmioty zewnętrzne kontrolami dotyczącymi ww. spółek.
 1. Do zadań Biura Inwestycji i Kontroli należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów inwestycyjnych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu województwa w zakresie merytorycznej działalności departamentu;
  2. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii;
  3. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ramach koordynacji działań samorządów gminnych i powiatowych;
  4. prowadzenie kontroli w ramach zadań departamentu:
   1. kontrole projektów własnych prowadzonych w ramach merytorycznej działalności departamentu,
   2. kontrole przewoźników drogowych w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
   3. kontrole przewoźników drogowych w zakresie spełnienia warunków określonych w zezwoleniach na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
   4. kontrole przewoźników drogowych w zakresie prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób,
   5. kontrola kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez POLREGIO sp. z o. o na podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego a POLREGIO sp. z o. o.,
   6. prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR;
  5. prowadzenie spraw organizacyjnych departamentu:
   1. sporządzanie dokumentów zgodnie z „Procedurami kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad jej koordynacji” w zakresie merytorycznej działalności departamentu,
   2. sporządzanie sprawozdania z realizacji procesów wynikających z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością,
   3. prowadzenie ewidencji załatwiania skarg i wniosków oraz petycji obywateli kierowanych do departamentu w rejestrze skarg i wniosków oraz petycji, oraz sporządzanie sprawozdania w zakresie rozpatrzonych skarg i wniosków w departamencie i w jednostkach podległych,
   4. sporządzanie raportów dot. okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w departamencie,
   5. prowadzenie spraw dot. aktualizacji struktury organizacyjnej departamentu,
   6. sporządzanie projektów planu pracy i planu kontroli oraz ich sprawozdań w zakresie merytorycznej działalności departamentu na podstawie projektów planów poszczególnych biur.
  6. bieżący kontakt z Departamentem Turystyki i niezwłoczne przekazywanie temu departamentowi informacji istotnych z punktu widzenia zarządzania rozwoju współpracy i promocji produktu Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.
 1. Do zadań Biura Transportu i Komunikacji należy w szczególności:
  1. organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;,
  2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
  3. prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów sprzedaży biletów ulgowych przez przewoźników autobusowych;
  4. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
  5. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;,
  6. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu;
  7. prowadzenie spraw związanych z wpisem do ewidencji egzaminatorów egzaminujących kandydatów na kierowców i kierowców
 1. Do zadań Biura Geodezji i Mienia należy w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji mienia nieruchomego stanowiącego własność Województwa;
  2. prowadzenie ewidencji pozabilansowej majątku Województwa w zakresie prowadzonych spraw;
  3. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem funkcji właścicielskich wobec wojewódzkiego mienia samorządowego, w tym związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją jednostek, z wyłączeniem prowadzenia spraw wynikających z udziału Województwa w spółkach: Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach, Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie, POLREGIO sp. z o.o., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie;
  4. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami Województwa w tym rozliczanie najemców/ dzierżawców oraz wieczystych użytkowników;
  5. prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieniem przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne;
  6. sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę;
  7. sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości z zasobu Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
  8. przeprowadzenie w jednostkach ujętych w Planie Wykorzystania Zasobu Województwa, kontroli z gospodarowania mieniem województwa;
  9. sporządzanie opinii dotyczących nabywania, zbywania i podziału nieruchomości;
  10. sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania mieniem województwa;
  11. opiniowanie wniosków stref ekonomicznych w sprawie powiększenia granic stref;
  12. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego - Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (byłą Agencją Nieruchomości Rolnych) w sprawach związanych z gospodarką gruntami.
 1. Do zadań Biura ds. dróg należy w szczególności:
  1. czynności organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, w tym:
   1. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
   2. opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
   3. zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu,
   4. przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji,
   5. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji,
   6. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
   7. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
   8. udział w okresowych przeglądach oznakowania robót,
   9. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami;
  2. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań merytorycznych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dotyczących wykonywania przez jednostkę zadań statutowych, w tym:
   1. opiniowanie planów finansowych i zmian w budżecie jednostki,
   2. opiniowanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych jednostki,
   3. analiza miesięcznych i kwartalnych raportów dotyczących przygotowania do realizacji projektów planowanych do wdrożenia w ramach RPO WiM,
   4. koordynowanie prac - wniosków Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie regulacji stanów prawnych pasów drogowych oraz nabycia gruntów pod budowę dróg wojewódzkich;
   5. realizacja zadań obronnych w zakresie dróg wojewódzkich,
   6. współdziałanie przy opracowaniu planów działania na wypadek klęsk żywiołowych w zakresie dróg wojewódzkich oraz rocznych planów robót na sieci dróg wojewódzkich;
  3. przygotowywanie opinii w sprawie zmian kategorii dróg publicznych;
  4. prowadzenie spraw wynikających z udziału Województwa w Stowarzyszeniu „Szesnastka” w Olsztynie.
 1. Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
  1. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zlecanie wykonania map topograficznych i tematycznych dla obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  2. tworzenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastuktury informacji przestrzennej w zakresie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  3. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju dotyczącej obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  4. wykonywanie analiz zmian w strukturze agrarnej;
  5. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
  6. opracowywanie opinii – uchwał, dotyczących nadawania nazw obiektom fizjograficznym;
  7. wykonywanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
  8. sprawowanie nadzoru nad realizacją służby geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z ustawy, zgodnie z kompetencjami;
  9. planowanie prac urządzeniowo – rolnych na terenie Województwa;
  10. wykonywanie zadań Zespołu projektowego, związanych z realizacją projektu „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa – Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, zgodnie z kompetencjami.
 1. Do zadańSamodzielnego Stanowiska ds. transportu towarów niebezpiecznychnależy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru podmiotów gospodarczych prowadzących kursy dokształcające podstawowe dla kierowców:
   1. w zakresie towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
   2. w zakresie towarów niebezpiecznych w cysternach,
   3. w zakresie towarów niebezpiecznych klasy I (wybuchowych),
   4. w zakresie towarów niebezpiecznych klasy VII (promieniotwórczych), oraz kursy dokształcające, udoskonalające klasy j.w.;
  2. prowadzenie spraw związanych z ADR, RID, ADN i CEPiK ADR;
  3. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad szkoleniami i egzaminowaniem kierowców przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas.
 1. Do zadań Geodety Województwa – samodzielnego stanowiska należą zadania ustawowo powierzone Marszałkowi Województwa jako organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej.