Wersja obowiązująca z dnia

Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Termin załatwienia:

W terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa:

Barbara Minko

Miejsce załatwienia:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy:

(89) 512 59 33

Sposób załatwienia:

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Miejsce odbioru:

Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub
zaświadczenie przekazywane jest do zainteresowanego podmiotu

Wymagane Dokumenty:

Przedsiębiorca produkujący tablice rejestracyjne na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i ubiegający się o wpis do rejestru zobowiązany jest złożyć:
 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.
 • Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi.
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom:
  - przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
  - osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej.
 • Oświadczenie o następującej treści:
  ,,Oświadczam, że:
  - dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
  - znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o której mowa w art. 75 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;
  - posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej”.

Opłaty i sposób ich wnoszenia:

Za wydanie zaświadczenia o wpisie w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne - 17 zł.

Należną opłatę skarbową należy uiścić na konto: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II, 10 – 101 Olsztyn – Wydział Podatków i Opłat

Nr konta: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 PKO Bank Polski S.A.

Sposób złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub osobiście: sekretariat departamentu nr pokoju 210

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 2 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 717).

Załączniki