Wersja obowiązująca z dnia

Udostępnienie Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Termin załatwienia

W zależności od rodzaju zamówienia (od 1 dnia do miesiąca)

Osoba kontaktowa

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie:
Jerzy Kowalczyk, Agnieszka Hintz, Aneta Mróz, Grażyna Rydel, Agnieszka Bernekier
Biuro Regionalne w Elblągu: Arlena Kłosowska

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Partyzantów 24
10-521 Olsztyn

Telefon kontaktowy

89 613 26 40
89 613 26 47
89 613 26 48
89 613 26 51
89 613 26 52

Biuro Regionalne w Elblągu
82-300 Elbląg
ul. Zacisze 18
Telefon kontaktowy
55 617 26 63

Sposób załatwienia

  1. Złożenie wniosku
  2. Realizacja zamówienia
  3. Wniesienie opłaty
  4. Odbiór zamówienia

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Partyzantów 24, pok. 4 i 7
10-521 Olsztyn

Biuro Regionalne w Elblągu
82-300 Elbląg
ul. Zacisze 18

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Opłaty

Opłaty za udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustala się w oparciu o następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 t.j. ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwojuz dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1322)
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 t.j. ze zm.)
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2020.177 t.j. ze zm.)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 t.j. ze zm.)

Kalkulator opłat

http://kalkulator.gugik.gov.pl/

 

Dodatkowe informacje oraz aktualności dotyczące pracy Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dostępne są na stronie: wodgik.warmia.mazury.pl

 

Załączniki