Wersja obowiązująca z dnia

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Termin załatwienia

W terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Barbara Minko

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(89) 512 59 33

Sposób załatwienia

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Miejsce odbioru

Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub
zaświadczenie przekazywane jest do zainteresowanego podmiotu

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działalność gospodarczą w zakresie przechowywania akt osobowych i płacowych pracodawców o czasowym okresie przechowywania zobowiązany jest złożyć:
 • Wniosek o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zawierający następujące dane:
  - firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
  - numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS),
  - numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  - imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy,
  - określenie zakresu działalności, która ma być objęta wpisem,
 • Oświadczenie o treści:
  Oświadczam, że:
  Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych są kompletne i zgodne z prawdą;
  Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, określone w rozdziale 4 a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach
 • Dowód opłaty skarbowej – oryginał.

Opłaty i sposób ich wnoszenia

Za wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych - 616 zł

Należną opłatę skarbową należy uiścić na konto: Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II

10-101 Olsztyn – Wydział Podatków i Opłat

Nr konta: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227 PKO Bank Polski S.A.

Sposób złożenia dokumentów

Pocztą na adres:
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub osobiście : sekretariat departamentu nr pokoju 210

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284).
 • Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. Nr 68, poz. 596).
 • Rozporządzenie Ministra kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. Nr 28, poz. 240).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Załączniki