Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Termin załatwienia

W terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Barbara Minko

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(89) 512 59 33

Sposób załatwienia

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

Miejsce odbioru

Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub
zaświadczenie przekazywane jest do zainteresowanego podmiotu

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca prowadzący pracownię psychologiczną na terenie województwa warmińsko – mazurskiego i ubiegający się o wpis do rejestru zobowiązany jest złożyć:
 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wraz z aktualnym telefonem.
 • Oświadczenie, że:
  - Dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą,
  - Znane są i spełniam warunki w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej, określone w ustawie z dnia 5 stycznia2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Dowód wpłaty – oryginał ( 400 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną ).
 • Oświadczenie, że:
  - Nie byłem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

Opłaty i sposób ich wnoszenia

Za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną - 400 zł

Należną opłatę skarbową należy uiścić na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10 – 562 Olsztyn

Nr konta: 18 1030 1218 0000 0000 9250 0144 Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie

Sposób złożenia dokumentów

Pocztą na adres:

Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

lub osobiście : sekretariat departamentu nr pokoju 210

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015, poz. 155)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. z 2014 r., poz. 937)

Załączniki: