Departament Infrastruktury i Geodezji

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia nieobowiązująca

Departament Infrastruktury i Geodezji

Dyrektor: Wiktor Wójcik
Zastępca dyrektora: Zbigniew Pazerski
Zastępca dyrektora: Jan Śmietanko

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 210
tel. (89) 51 25 900
fax. (89) 51 25 909

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28B
tel./fax. 089 5219 930
tel. 089 5219 931
089 5219 932
089 5219 928
www: atlas.warmia.mazury.pl/index.php/wodgik

 1. W skład Departamentu Infrastruktury i Geodezji (IG) wchodzą:
  1. Biuro Infrastruktury ( I);
  2. Biuro Inwestycji ( BI);
  3. Biuro Transportu i Komunikacji (TK);
  4. Biuro Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem (MW );
  5. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK);
  6. Samodzielne Stanowisko ds. transportu towarów niebezpiecznych (ADR).
 1. Do zadań Biura Infrastruktury należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem utworzenia linii kolejowych oraz wniosków o zawieszenie i likwidację niektórych linii lub ich części;
  2. organizowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich oraz prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie;
  3. prowadzenie ewidencji uprawnionych psychologów i rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i sprawowanie nadzoru nad badaniami psychologicznymi wynikającymi z ustawy o kierujących pojazdami;
  4. prowadzenie rejestrów i nadzór nad przechowawcami akt osobowych i płacowych oraz przedsiębiorcami produkującymi tablice rejestracyjne;
  5. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach wpisanych do rejestrów Marszałka o:
   1. wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru,
   2. wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru,
   3. wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru,
  6. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  7. prowadzenie spraw związanych z obsługą uzyskanych dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej:
   1. rozpatrywanie wniosków dotyczących ulg w opłatach z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej,
   2. rozpatrywanie wniosków o dotacje na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z produkcji rolnej, przygotowywanie uchwały dotyczącej podziału w.w. środków,
   3. rozliczenie środków finansowych, zgodnie z zawartą umową dotacji;
  8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na wyłączenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z produkcji leśnej;
  9. opiniowanie wniosków samorządów w sprawach wyłączeń gruntów z produkcji rolnej kierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz lasów stanowiących własność Skarbu Państwa kierowanych do Ministra Środowiska;
  10. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o założenie lotnisk, wprowadzanie zmian na lotniskach oraz ich likwidowanie;
  11. współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania akcji ratowniczych, poszukiwania oraz badania okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych;
  12. monitorowanie Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie Priorytetu 3 „Nowoczesne sieci”;
  13. prowadzenie spraw wynikających z udziału Województwa w Spółce „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie, z wyłączeniem spraw wskazanych w ust. 5 pkt 2.
 1. Do zadań Biura Inwestycji należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów inwestycyjnych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu województwa w zakresie merytorycznej działalności departamentu;
  2. prowadzenie spraw wynikających z udziału Województwa w spółce Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz w spółce Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie, z wyłączeniem spraw wskazanych w ust. 5 pkt 2;
  3. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii;
  4. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ramach koordynacji działań samorządów gminnych i powiatowych.
 1. Do zadań Biura Transportu i Komunikacji należy w szczególności:
  1. organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
  2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
  3. prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów sprzedaży biletów ulgowych przez przewoźników autobusowych;
  4. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
  5. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  6. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu;
  7. prowadzenie spraw związanych z wpisem do ewidencji egzaminatorów egzaminujących kandydatów na kierowców i kierowców.
 1. Do zadań Biura Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem należy w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji mienia nieruchomego stanowiącego własność Województwa;
  2. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem funkcji właścicielskich wobec wojewódzkiego mienia samorządowego, w tym spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją jednostek oraz spraw związanych z nabywaniem, zbywaniem, zarządzaniem (w tym poprzez pobieranie pożytków) lub zmianą wartości akcji lub udziałów w następujących spółkach : Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach, Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie, „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie;
  3. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami Województwa;
  4. prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieniem przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne;
  5. sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę;
  6. sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości z zasobu Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
  7. sporządzanie opinii dotyczących nabywania, zbywania i podziału nieruchomości;
  8. sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków;
  9. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego i Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawach związanych z gospodarką gruntami;
  10. sprawowanie nadzoru nad realizacją służby geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z ustawy, zgodnie z kompetencjami;
  11. koordynowanie prac – wniosków Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie regulacji stanów prawnych pasów drogowych oraz nabywania gruntów pod drogi wojewódzkie;
  12. planowanie prac urządzeniowo – rolnych na terenie Województwa;
  13. prowadzenie spraw związanych z urzędowymi nazwami miejscowości i obiektów fizjograficznych;
  14. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań merytorycznych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dotyczących wykonywania przez jednostkę zadań statutowych, w tym:
   1. opiniowanie planów finansowych i zmian w budżecie jednostki,
   2. opiniowanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych jednostki,
   3. analiza miesięcznych i kwartalnych raportów dotyczących przygotowania do realizacji projektów planowanych do wdrożenia w ramach RPO WiM,
   4. koordynowanie wniosków Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie regulacji stanów prawnych pasów drogowych oraz nabycia gruntów pod budowę dróg;
  15. prowadzenie spraw wynikających z udziału Województwa w Stowarzyszeniu „Szesnastka” w Olsztynie.
 1. Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
  1. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zlecanie wykonania map topograficznych i tematycznych dla obszaru Województwa Warmińsko- Mazurskiego;
  2. tworzenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  3. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju dotyczącej obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  4. wykonywanie analiz zmian w strukturze agrarnej;
  5. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
  6. opracowywanie opinii – uchwał, dotyczących nadawania nazw obiektom fizjograficznym;
  7. wykonywanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 1. Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. transportu towarów niebezpiecznych należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru podmiotów gospodarczych prowadzących kursy dokształcające podstawowe dla kierowców:
   1. w zakresie towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
   2. w zakresie towarów niebezpiecznych w cysternach,
   3. w zakresie towarów niebezpiecznych klasy I (wybuchowych),
   4. w zakresie towarów niebezpiecznych klasy VII (promieniotwórczych), oraz kursy dokształcające, udoskonalające klasy j.w.;
  2. prowadzenie spraw związanych z ADR, RID, ADN i CEPiK ADR;
  3. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad szkoleniami i egzaminowaniem kierowców przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas.