Wersja nieobowiązująca z dnia

Departament Infrastruktury i Geodezji

Dyrektor: Wiktor Wójcik
Zastępca dyrektora: Jan Śmietanko
Geodeta Województwa - zastępca dyrektora: Tadeusz Hennig

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 210
tel. (89) 51 25 900
fax. (89) 51 25 909

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28B
tel./fax. 089 5219 930
tel. (89) 52 19 931
(89) 52 19 932
(89) 52 19 928
www: atlas.warmia.mazury.pl/index.php/wodgik

 1. W skład Departamentu Infrastruktury i Geodezji (IG) wchodzą
  1. Biuro Infrastruktury (I);
  2. Biuro Inwestycji, Nadzoru i Kontroli (BI);
  3. Biuro Transportu i Komunikacji (TK);
  4. Biuro Geodezji i Mienia (GM);
  5. Biuro ds. dróg (BD);
  6. Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK);
  7. Samodzielne Stanowisko ds. transportu towarów niebezpiecznych (ADR);
  8. Geodeta Województwa – samodzielne stanowisko (GW).
 1. Do zadań Biura Infrastruktury należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem utworzenia linii kolejowych oraz wniosków o zawieszenie i likwidację niektórych linii lub ich części;
  2. organizowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie;
  3. prowadzenie ewidencji uprawnionych psychologów i rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i sprawowanie nadzoru nad badaniami psychologicznymi wynikającymi z ustawy o kierujących pojazdami;
  4. prowadzenie rejestrów i nadzór nad przechowawcami akt osobowych i płacowych oraz przedsiębiorcami produkującymi tablice rejestracyjne;
  5. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach wpisanych do rejestrów Marszałka o:
   1. wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru,
   2. wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru,
   3. wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru;
  6. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  7. prowadzenie spraw związanych z obsługą uzyskanych dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej:
   1. rozpatrywanie wniosków o dotacje na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z produkcji rolnej, przygotowywanie uchwały dotyczącej podziału ww. środków,
   2. rozliczenie środków finansowych, zgodnie z zawartą umową dotacji;
  8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na wyłączenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z produkcji leśnej;
  9. opiniowanie wniosków samorządów w sprawach wyłączeń gruntów z produkcji rolnej kierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz lasów stanowiących własność Skarbu Państwa kierowanych do Ministra Środowiska;
  10. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o założenie lotnisk, wprowadzanie zmian na lotniskach oraz ich likwidowanie;
  11. współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania akcji ratowniczych, poszukiwania oraz badania okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych;
  12. monitorowanie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie celu operacyjnego 4.1 Zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności oraz celu 4.2 Dostosowana do potrzeb sieć nośników energii;
  13. prowadzenie spraw wynikających z udziału Województwa w spółce „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie, w tym spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad tą spółką, a w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Województwa w zgromadzeniach wspólników ww. spółki,
   2. prowadzenie spraw związanych ze zmianą umowy ww. spółki,
   3. prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem przez Województwo osób do rady nadzorczej w ww. spółce,
   4. współpraca z osobami reprezentującymi Województwo na zgromadzeniach wspólników ww. spółki oraz z osobami zgłoszonymi przez Województwo do rady nadzorczej tej spółki, w szczególności poprzez wymianę informacji, przygotowywanie dokumentów oraz udzielanie stosownych rekomendacji,
   5. pozyskanie odpisu umowy ww. spółki oraz jej zmian,
   6. pozyskiwanie w ramach posiadanych przez Województwo w ww. spółce uprawnień odpisów uchwał organów tej spółki oraz innych dokumentów dotyczących działalności ww. spółki istotnych dla oceny tej działalności,
   7. podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do wykonania prawa kontroli w ww. spółce w ramach posiadanych przez Województwo w tej spółce uprawnień kontrolnych,
   8. bieżące monitorowanie i ocena efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonuje spółka „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie,
   9. diagnozowanie potencjalnych lub zaistniałych zagrożeń dotyczących ww. spółki oraz niezwłoczne informowanie Zarządu o tych zagrożeniach,
   10. przekazywanie Zarządowi stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku okresowych informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej ww. spółki oraz o efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonuje ww. spółka,
   11. niezwłoczne przekazywanie Departamentowi Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji odpisów: umowy ww. spółki oraz jej zmian, uchwał organów ww. spółki oraz innych dokumentów dotyczących działalności tej spółki istotnych dla jej oceny będących w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Geodezji,
   12. koordynowanie wykonywania zadań związanych z przeprowadzanymi w Urzędzie przez organy kontroli i inne podmioty zewnętrzne kontrolami dotyczącymi ww. spółki;
 1. Do zadań Biura Inwestycji, Nadzoru i Kontroli należy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów inwestycyjnych finansowanych lub współfinansowanych z budżetu województwa w zakresie merytorycznej działalności departamentu;
  2. prowadzenie spraw wynikających z udziału Województwa w spółkach Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie, w tym spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami, a w szczególności:
   1. prowadzenie spraw związanych z odbyciem zgromadzenia wspólników spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz z uczestnictwem Województwa w zgromadzeniach wspólników spółki Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie,
   2. prowadzenie spraw związanych ze zmianą aktu założycielskiego lub umowy ww. spółek,
   3. prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem przez Województwo osób do organów w ww. spółkach,
   4. współpraca z osobami reprezentującymi Województwo na zgromadzeniach wspólników ww. spółek oraz z osobami zgłoszonymi przez Województwo do rad nadzorczych tych spółek, w szczególności poprzez wymianę informacji, przygotowywanie dokumentów oraz udzielanie stosownych rekomendacji,
   5. pozyskiwanie aktu założycielskiego oraz umowy ww. spółek oraz ich zmian,
   6. pozyskiwanie w ramach posiadanych przez Województwo w ww. spółkach uprawnień odpisów uchwał organów tych spółek oraz innych dokumentów dotyczących działalności ww. spółek istotnych dla oceny tej działalności,
   7. podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do wykonania prawa kontroli w ww. spółkach w ramach posiadanych przez Województwo w tych spółkach uprawnień kontrolnych,
   8. bieżące monitorowanie i ocena efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonują ww. spółki,
   9. diagnozowanie potencjalnych lub zaistniałych zagrożeń dotyczących ww. spółek oraz niezwłoczne informowanie Zarządu o tych zagrożeniach,
   10. przekazywanie Zarządowi stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku okresowych informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej ww. spółek oraz o efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonują ww. spółki,
   11. niezwłoczne przekazywanie Departamentowi Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji odpisów: aktu założycielskiego oraz umowy ww. spółek oraz ich zmian, uchwał organów ww. spółek oraz innych dokumentów dotyczących działalności tych spółek istotnych dla jej oceny będących w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Geodezji,
   12. koordynowanie wykonywania zadań związanych z przeprowadzanymi w Urzędzie przez organy kontroli i inne podmioty zewnętrzne kontrolami dotyczącymi ww. spółek;
  3. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii;
  4. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w ramach koordynacji działań samorządów gminnych i powiatowych;
  5. prowadzenie kontroli w ramach zadań departamentu:
   1. kontrole projektów własnych prowadzonych w ramach merytorycznej działalności departamentu,
   2. kontrole przewoźników drogowych w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
   3. kontrole przewoźników drogowych w zakresie spełnienia warunków określonych w zezwoleniach na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
   4. kontrole przewoźników drogowych w zakresie prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób,
   5. kontrola kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez Warmińsko – Mazurski Oddział Przewozów Regionalnych w Olsztynie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Przewozy Regionalne Spółka z o.o., a Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
   6. prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR;
  6. prowadzenie spraw organizacyjnych departamentu:
   1. sporządzanie dokumentów zgodnie z „Procedurami kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz zasad jej koordynacji” w zakresie działalności departamentu,
   2. sporządzanie informacji z przeglądu zarządzania Systemem Zarządzania Jakością ISO,
   3. prowadzenie ewidencji załatwiania skarg i wniosków oraz petycji obywateli kierowanych do departamentu w rejestrze skarg i wniosków oraz petycji,
   4. sporządzanie raportów dot. okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w departamencie,
   5. prowadzenie spraw dot. aktualizacji struktury organizacyjnej departamentu,
   6. sporządzanie projektów planu pracy i planu kontroli oraz ich sprawozdań w zakresie merytorycznej działalności departamentu na podstawie projektów planów poszczególnych biur;
  7. bieżący kontakt z Departamentem Turystyki i Sportu i niezwłoczne przekazywanie temu departamentowi informacji istotnych z punktu widzenia zarządzania rozwoju, współpracy i promocji produktu Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.
 1. Do zadań Biura Transportu i Komunikacji należy w szczególności:
  1. organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym;
  2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
  3. prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów sprzedaży biletów ulgowych przez przewoźników autobusowych;
  4. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym;
  5. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
  6. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu;
  7. prowadzenie spraw związanych z wpisem do ewidencji egzaminatorów egzaminujących kandydatów na kierowców i kierowców.
 1. Do zadań Biura Geodezji i Mienia należy w szczególności:
  1. prowadzenie ewidencji mienia nieruchomego stanowiącego własność Województwa;
  2. prowadzenie ewidencji pozabilansowej majątku Województwa w zakresie prowadzonych spraw;
  3. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem funkcji właścicielskich wobec wojewódzkiego mienia samorządowego, w tym związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją jednostek, z wyłączeniem prowadzenia spraw wynikających z udziału Województwa w spółkach: Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach, Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie, „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie;
  4. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami Województwa w tym rozliczanie najemców/ dzierżawców oraz wieczystych użytkowników;
  5. prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieniem przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne;
  6. sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę;
  7. sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości z zasobu Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
  8. przeprowadzenie w jednostkach ujętych w Planie Wykorzystania Zasobu Województwa, kontroli z gospodarowania mieniem województwa;
  9. sporządzanie opinii dotyczących nabywania, zbywania i podziału nieruchomości;
  10. sporządzanie rocznych sprawozdań z gospodarowania mieniem województwa;
  11. opiniowanie wniosków stref ekonomicznych w sprawie powiększenia granic stref;
  12. współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego - Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa ( byłą Agencją Nieruchomości Rolnych) w sprawach związanych z gospodarką gruntami.
 1. Do zadań Biura ds. dróg należy w szczególności:
  1. czynności organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, w tym:
   1. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
   2. opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
   3. zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów organizacji ruchu,
   4. przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji,
   5. przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji,
   6. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
   7. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
   8. udział w okresowych przeglądach oznakowania robót,
   9. współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, podmiotami zarządzającymi drogami wewnętrznymi, zarządami dróg i zarządcami infrastruktury kolejowej, Policją oraz innymi jednostkami;
  2. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań merytorycznych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie dotyczących wykonywania przez jednostkę zadań statutowych, w tym:
   1. opiniowanie planów finansowych i zmian w budżecie jednostki,
   2. opiniowanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych jednostki,
   3. analiza miesięcznych i kwartalnych raportów dotyczących przygotowania do realizacji projektów planowanych do wdrożenia w ramach RPO WiM,
   4. koordynowanie prac - wniosków Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie regulacji stanów prawnych pasów drogowych oraz nabycia gruntów pod budowę dróg wojewódzkich;
  3. przygotowywanie opinii w sprawie zmian kategorii dróg publicznych;
  4. prowadzenie spraw wynikających z udziału Województwa w Stowarzyszeniu „Szesnastka” w Olsztynie.
 1. Do zadań Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy w szczególności:
  1. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zlecanie wykonania map topograficznych i tematycznych dla obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  2. tworzenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastuktury informacji przestrzennej w zakresie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  3. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju dotyczącej obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  4. wykonywanie analiz zmian w strukturze agrarnej;
  5. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
  6. opracowywanie opinii – uchwał, dotyczących nadawania nazw obiektom fizjograficznym;
  7. wykonywanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
  8. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań służby geodezyjnej i kartograficznej, wynikających z ustawy, zgodnie z kompetencjami;
  9. planowanie prac urządzeniowo – rolnych na terenie Województwa;
  10. wykonywanie zadań Zespołu projektowego, związanych z realizacją projektu „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa – Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, zgodnie z kompetencjami.
 1. Do zadańSamodzielnego Stanowiska ds. transportu towarów niebezpiecznychnależy w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru podmiotów gospodarczych prowadzących kursy dokształcające podstawowe dla kierowców:
   1. w zakresie towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
   2. w zakresie towarów niebezpiecznych w cysternach,
   3. w zakresie towarów niebezpiecznych klasy I (wybuchowych),
   4. w zakresie towarów niebezpiecznych klasy VII (promieniotwórczych), oraz kursy dokształcające, udoskonalające klasy j.w.;
  2. prowadzenie spraw związanych z ADR, RID, ADN i CEPiK ADR;
  3. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad szkoleniami i egzaminowaniem kierowców przewożących materiały niebezpieczne wszystkich klas.
 1. Do zadań Geodety Województwa – samodzielnego stanowiska należą zadania ustawowo powierzone Marszałkowi Województwa jako organowi administracji geodezyjnej i kartograficznej.