Wersja obowiązująca z dnia

Wydawanie/zmiana zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Termin załatwienia

60 dni od daty złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

 • Justyna Kosińska – Żygadło – kierownik Biura Transportu i Komunikacji
 • Anna Tofel – główny specjalista
 • Janusz Soroka – główny specjalista
 • Marek Szmalc – starszy inspektor

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Biuro Transportu i Komunikacji
ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(89) 512 59 00

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna /zezwolenie

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Infrastruktury i Geodezji
Biuro Transportu i Komunikacji
ul. Głowackiego 17,
10-447 Olsztyn

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w km i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linia komunikacyjną i przystankami
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • kserokopie licencji/zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Wnioskodawcę, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Czas realizacji

do 60 dni

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia i wypisów do zezwolenia – w zależności od okresu ważności zezwolenia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych:

Opłata w zł
okres ważności zezwolenia obszar gminy obszar powiatu obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa
do 1 roku 100 250 350 500
do 2 lat 150 300 400 550
do 3 lat 200 350 450 600
do 4 lat 250 450 550 650
do 5 lat 300 550 600 700

Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty, wskazanej w powyższej tabeli.

 1. Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 2. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 3. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 4. Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 5. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w pkt 1-3, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadające okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.
 6. Za wydanie wypisu z zezwolenia, na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 7. Za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 919)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 202)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220).

Załączniki