Wersja obowiązująca z dnia

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR, kursy na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców

Termin załatwienia

W terminie 7 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Karol Litwiniuk

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(89) 512 59 17

Sposób załatwienia

Zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
pokój nr 206

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia kursów ADR

Podmiot prowadzący kursy jest obowiązany spełniać następujące warunki:

 1. posiadać warunki lokalowe i wyposażenia dydaktyczne gwarantujące prowadzenie kursów zgodnie z jego programem
 2. zapewnić prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy:
  1. posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień objętych kursem lub
  2. posiadać świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 42 ust 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 ze zm.)
 3. posiadać możliwość przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów
 4. prowadzić kursy w oparciu o ramowy program, o którym mowa w art. 58 pkt 4 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 ze zm.)

Podmiotem prowadzącym kursy może być podmiot:

 1. w stosunku do którego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego
 2. który, nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej

Wymagane dokumenty

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy jest dokonywany na podstawie następujących dokumentów:

 1. wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych zgodny z art. 50 ust. 7 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 ze zm.),
 2. Oświadczenie zgodne z art. 50 ust. 8 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 ze zm.)
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do rejestru.

Opłaty

Wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
wynosi 600,00 zł.

Opłatę należy uiścić na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn

Nr konta:
03 1240 5598 1111 0010 3382 8542

Tytuł przelewu:
"opłata za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych"

Sposób złożenia dokumentów

POCZTĄ:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

OSOBIŚCIE:
Sekretariat Departament Infrastruktury i Geodezji
pokój nr 210

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz. 2807 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U z 2012 r. Nr o poz. 619 ze zm.)

Załączniki