Wersja obowiązująca z dnia

Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego

Osoba kontaktowa

Barbara Minko

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(89) 512 59 33

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna

Zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Miejsce odbioru

Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub
zaświadczenie i decyzja przekazywane jest do zainteresowanego podmiotu

Wymagane dokumenty

Osoby zameldowane na stałe na terenie województwa warmińsko–mazurskiego i ubiegające się o wpis do ewidencji psychologów zobowiązane są złożyć:
 • Wniosek o wpis do ewidencji psychologów.
 • Kserokopie poświadczone notarialnie(KPA art.76 a) lub kserokopie (oryginał do wglądu) następujących dokumentów:
  - dyplom ukończenia studiów o kierunku psychologia.
  - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu wydane przez szkołę wyższą posiadającą prawo wydawania dyplomów magisterskich o kierunku psychologia.
 • Dokument potwierdzający, że Wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko dokumentom lub przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 • Dowód wpłaty – oryginał (40 zł za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów).

Opłaty i sposób ich wnoszenia

Za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów - 40 zł
Należną opłatę należy uiścić na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10 – 562 Olsztyn
Nr konta: 33 1090 2718 0000 0001 4649 4447 SANTANDER BANK S.A.

Sposób złożenia dokumentów

Pocztą na adres:
Departament Infrastruktury i Geodezji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
lub osobiście: sekretariat departamentu nr pokoju 210

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Uwagi

Uprawniony psycholog jest obowiązany:
 1. Przekazać marszałkowi województwa;
  • Oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania – najpóźniej do dnia rozpoczęcia badań,
  • Informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 -5 – w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.
  • Poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje,
  • Posiadać podczas wykonywania badań zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Załączniki