Wersja obowiązująca z dnia

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2008

Informacje dodatkowe:

§ 1

Dochody budżetu Województwa w wysokości 603.201.202 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości 459.180.523 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 144.020.679 zł.

§ 2

 1. Wydatki budżetu Województwa w wysokości 618.563.725 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 405.363.389 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 213.200.336 zł.
 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 109.834.633 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a.
 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 323.817.502 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 4a.

§ 3

 1. Deficyt budżetu województwa w wysokości 15.362.523 zł, zobowiązania wynikające z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 6.137.477 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.028.242 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu zaciąganego w banku krajowym w kwocie 21.500.000 zł oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.028.242 zł.
 2. Przychody budżetu w wysokości 54.528.242 zł, rozchody w wysokości 39.165.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
 1. ogólną w wysokości 1.000.000 zł,
 2. celową w wysokości 13.525.000 zł, z przeznaczeniem na:
  1. ewentualne uzupełnienie środków przeznaczonych na dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych z tytułu niższych przychodów w 2007 r. niż prognozowano kwota 530.000 zł,
  2. zabezpieczenie współfinansowania przez Samorząd Województwa projektów jednostek ochrony zdrowia realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego kwota 4.030.000 zł,
  3. finansowanie współudziału Samorządu Województwa w projekcie Euroregion Bałtyk kwota 15.000 zł,
  4. utworzenie funduszu wsparcia sektora pozarządowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego kwota 250.000 zł,
  5. zabezpieczenie wkładu własnego dla tych instytucji kultury, których projekty zostaną przyjęte do realizacji przez Ministerstwo Kultury oraz inne podmioty kwota 1.000.000 zł,
  6. zabezpieczenie środków na sfinansowanie dokumentacji technicznej i współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego kwota 5.000.000 zł,
  7. utworzenie Agencji Energetycznej kwota 300.000 zł,
  8. zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów kwota 2.000.000 zł,
  9. sfinansowanie wzrostu zatrudnienia o 10 etatów w Urzędzie Marszałkowskim kwota 400.000 zł.

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 1.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 900.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

 1. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 10.128.000 zł, wydatki w wysokości 10.128.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody w wysokości 4.178.330 zł, wydatki w wysokości 4.183.028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

 1. Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w wysokości 36.587.068 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 2. Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.168.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 14.144.585 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:
  1. przychody – 3.150.000 zł,
  2. wydatki – 3.150.000 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 12.
 2. Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
  1. przychody – 1.942.000 zł,
  2. wydatki – 2.942.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 30.000.000 zł,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 6.137.477 zł.

§ 11

 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do:
  1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000 zł,
  2. zaciągania zobowiązań:
   1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3, Nr 4 i Nr 4a,
   2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
  3. spłat zobowiązań w wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wynikających z prognozy długu,
  4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
   1. w planie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2008 nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
   2. w limicie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi,
  1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.
 2. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, których płatność przypada w następnym roku budżetowym:
  1. związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań statutowych,
  2. wynikających z planów wieloletnich.
 3. § 12

  Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2008 w wysokości 851.391 zł.

  § 13

  Załącza się prognozę łącznej kwoty długu województwa na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikami Nr 14 i Nr 14 a.

Załączniki

Załączniki