Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 2008 r. uchwalonego uchwałą Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008– z późniejszymi zmianami – poprzez:

 1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.748.640 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.748.640 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 2. zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
 3. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
 4. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 5. nowe brzmienie załącznika pn. „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 6. nowe brzmienie załącznika pn. „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 7. nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2008”, zgodnie
  z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
 8. nowe brzmienie załącznika pn. „ Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

Budżet Województwa po zmianach wynosi:

 1. plan dochodów ogółem – 609.095.001 zł,
 2. plan wydatków ogółem – 631.450.524 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 22.355.523 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 6.137.477 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.984.591 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 21.500.000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.993.000 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.984.591 zł.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 327.567.224 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3 do uchwały.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 113.304.111 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 7 do uchwały.

Załączniki

Załączniki