Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008.

Informacje dodatkowe:

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 2008 r. uchwalonego uchwałą Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008   – poprzez:
  1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.725.611 zł i zwiększenie planu wydatków o  kwotę  1.725.611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań   realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  6. nowe brzmienie załącznika pn. „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
  7. nowe brzmienie załącznika pn. ‘Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w 2008 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały
 2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 624.582.737 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 655.007.171 zł.
 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 30.424.434 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 5.737.477 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 36.119.797 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 17.184.000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 18.977.911zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  36.119.797 zł.

 4. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 111.363.401 zł; w tym wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 4  do uchwały.

Załączniki

Załączniki