Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008.

Informacje dodatkowe:

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008 poprzez:
  1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.381.706 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.381.706 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 roku przychody i rozchody budżetu”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. „Prognoza kwoty długu województwa na rok 2008 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  6. nowe brzmienie załącznika pn. „Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
  7. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
  8. nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
 1. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 605.582.908 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 620.945.431 zł.

   Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 15.362.523 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 6.137.477 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.984.591 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 21.500.000 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków poc hodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.984.591 zł.

 1. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 324.775.994 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 6 do uchwały.
 2. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 110.790.982 zł, w tym wydatków na na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010, zgodnie załącznikiem Nr 7 do uchwały.

Załączniki

Załączniki