Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008

Informacje dodatkowe:

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008 poprzez:
  1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 396.561 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.389.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2008”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  6. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
  7. nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2008 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
  8. nowe brzmienie załącznika pn. „Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 roku przychody i rozchody budżetu”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
 1. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 607.346.361 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 629.701.884 zł.
  Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 22.355.523 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 6.137.477 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.984.591 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 21.500.000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.993.000 zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 33.984.591 zł.
 1. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 326.314.664 zł, w tym wydatków bieżących na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 2. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 112.100.470 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

Załączniki

Załączniki