Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008.

Informacje dodatkowe:

 1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008 uchwalonego uchwałą Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego  z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008 poprzez:
  1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.058.670 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.043.581 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w roku 2008”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  6. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
  7. nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2008 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
  8. nowe brzmienie załącznika pn. „Plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
  9. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
  10. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały,
  11. nowe brzmienie załącznika pn. „ Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 roku przychody i rozchody budżetu”, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,
  12. nowe brzmienie załącznika pn. „ Prognoza kwoty długu województwa na rok 2008 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały,
  13. nowe brzmienie załącznika pn. „ Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu”, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
 2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 614.635.020 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 646.975.454 zł.
  Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 32.340.434 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 5.737.477 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 36.119.797 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 19.100.000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 18.977.911 zł  oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  36.119.797 zł.
 3. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 333.266.006 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 8 do uchwały.
 4. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 117.418.847 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do uchwały.

Załączniki

Załączniki