Wersja obowiązująca z dnia

Zmiany w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008

Informacje dodatkowe:

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 2008 r. uchwalonego uchwałą Nr XIV/279/07 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2008 – poprzez:
  1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 597.309 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 597.309 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  2. zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
  3. nowe brzmienie załącznika pn. „Wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
  4. nowe brzmienie załącznika pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
  5. nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje dla wojewódzkich instytucji kultury w 2008 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
  6. nowe brzmienie załącznika pn. „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji na 2008 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
Budżet Województwa po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem – 626.870.163 zł,
  2. plan wydatków ogółem – 652.794.597 zł.

    Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 25.924.434 zł, zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 5.737.477 zł i spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 36.119.797 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 12.684.000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 18.977.911zł oraz przychód z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 36.119.797 zł.
Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach wynosi 323.972.186 zł, w tym wydatki bieżące na programy i projekty oraz na pomoc techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Załączniki

Załączniki