Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
14129-12-2022XLV/665/22Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/179/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.Uchwały SejmikuObowiązujący
14229-12-2022XLV/664/22Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/58/18 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały SejmikuObowiązujący
14329-12-2022XLV/663/22Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcamiUchwały SejmikuObowiązujący
14429-12-2022XLV/662/22Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/496/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowymUchwały SejmikuObowiązujący
14529-12-2022XLV/661/22Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w OlsztynieUchwały SejmikuObowiązujący
14629-12-2022XLV/660/22Uchwała w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy RominckiejUchwały SejmikuObowiązujący
14729-12-2022XLV/659/22Uchwała w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy RominckiejUchwały SejmikuObowiązujący
14829-12-2022XLV/658/22Uchwała w sprawie wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowegoUchwały SejmikuObowiązujący
14929-12-2022XLV/657/22Uchwała w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2023 rokUchwały SejmikuZmieniony
15029-12-2022XLV/656/22Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037Uchwały SejmikuZmieniony
15129-12-2022XLV/655/22Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały SejmikuObowiązujący
15229-12-2022XLV/654/22Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2022-2037Uchwały SejmikuObowiązujący
15329-12-202265/763/22/VIUchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2022 rokUchwały ZarząduObowiązujący
15428-12-202264/762/22/VIUchwała w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy w 2022 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
15528-12-202264/759/22/VIUchwała zmieniająca Uchwała Nr 51/602/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWM.11.02.03- IZ.00-28-001/22, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe przez zatwierdzenie listy ocenionych przez KOP projektów zawierającej przyznane ocenyUchwały ZarząduObowiązujący
15628-12-202264/758/22/VIUchwała w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 z zakresu Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursoweUchwały ZarząduObowiązujący
15728-12-202264/757/22/VIUchwała w sprawie zatrudnienia Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w OlsztynieUchwały ZarząduObowiązujący
15828-12-202264/756/22/VIUchwała zmieniająca Uchwałę Nr 63/736/22/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/22 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów opracowanej przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowaniaUchwały ZarząduObowiązujący
15928-12-202264/755/22/VIUchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (Schemat B) odnośnie Warmia i Mazury Sp. z o.o. pn.: „Energy Biznes – Farma fotowoltaiczna i pompa ciepła”, umieszczonego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WiM w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego opisu Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020Uchwały ZarząduObowiązujący
16028-12-202264/754/22/VIUchwała w sprawie przyjęcia Procedury opiniowania przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej do wsparcia w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM)Uchwały ZarząduObowiązujący
Wyświetlone 141-160 z 14,965 rekordów.