Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
10116-02-201610/141/16/VUchwała w sprawie: powołania Regionalnej Grupy Roboczej ds. komunikacjiUchwały ZarząduZmieniony
10225-02-201310/142/13/IVUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/13/7.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnegoUchwały ZarząduZmieniony
10316-02-201610/142/16/VZmiany w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rokUchwały ZarząduObowiązujący
10425-02-201310/143/13IVUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/13/7.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduObowiązujący
10525-02-201310/144/13/IVUstalenie formy konkursu nr 01/13/7.1 na Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduObowiązujący
10625-02-201310/145/13/IVZatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/7.1 wraz z załącznikamiUchwały ZarząduZmieniony
10725-02-201310/146/13/IVZmiana Uchwały nr 64/861/12/IV z dnia 17 grudnia 2012r w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, z konkursu nr 03/12/1.1.3Uchwały ZarząduObowiązujący
10825-02-201310/147/13/IVPrzekazanie sprzętu komputerowego na rzecz: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.Uchwały ZarząduObowiązujący
10924-02-201010/151/10/IIIDokonanie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013Uchwały ZarząduZmieniony
11024-02-201010/152/10/IIIZmiana uchwały nr 15/102/09/III z dnia 02 marca 2009 r w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-MazurskiegoUchwały ZarząduObowiązujący
11124-02-201010/153/10/IIIZmiana Uchwały Nr 66/760/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia partnera projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, ze środków Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiUchwały ZarząduObowiązujący
11224-02-201010/154/10/IIIPowołanie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu nauczyciela Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, Pani Sylwii Zaborowskiej, w związku z ubieganiem się przez nią o awans na stopień nauczyciela mianowanegoUchwały ZarząduObowiązujący
11324-02-201010/155/10/IIIUstalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2010 rokuUchwały ZarząduObowiązujący
11424-02-201010/156/10/IIIPowołanie Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w OlsztynieUchwały ZarząduNieobowiązujący
11524-02-201010/157/10/IIIPrzekazanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowejUchwały ZarząduObowiązujący
11624-02-201010/158/10/IIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w roku 2010 z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwamiUchwały ZarząduObowiązujący
11724-02-201010/159/10/IIIZmiana Uchwały Nr 39/474/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/09/1.3Uchwały ZarząduObowiązujący
11824-02-201010/161/10/IIIZmiana Uchwały Nr 76/851/09/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Ramowego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, z późniejszymi zmianamiUchwały ZarząduObowiązujący
11924-02-201010/162/10/IIIUstalenie kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/10/2.1.5 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturoweUchwały ZarząduZmieniony
12024-02-201010/163/10/IIIUstalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/10/2.1.5 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013Uchwały ZarząduZmieniony
Wyświetlone 101-120 z 14,844 rekordów.