Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zatwierdzenie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/7.1 wraz z załącznikami

Numer aktu: 10/145/13/IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-02-25

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : 45/576/13/IV

Informacje dodatkowe:

Zatwierdza się Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektówze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/13/7.1, wraz z załącznikami:
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu;
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu;
 3. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 4. Lista sprawdzająca;
 5. Karta oceny wniosku – test pomocy publicznej;
 6. Karty oceny formalnej;
 7. Karty oceny merytorycznej zerojedynkowej:
  1. Karta ogólna;
  2. Karta z definicją kryterium;
 8. Karty oceny merytorycznej punktowej:
  1. Karta z definicjami kryteriów - Oś priorytetowa Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego;
  2. Karta oceny wniosku - Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego;
 9. Karta oceny strategicznej;
 10. Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy;
 11. Lista sprawdzająca do umowy;
 12. Wzór umowy o dofinansowanie projektu;
 13. Wzór uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 14. Wzór zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu;
 15. Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu;
 16. Wzór Listy sprawdzającej do umowy cesji przed wydaniem dokumentu: „Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu praw z umowy o dofinansowanie projektu”;
 17. Wzór potwierdzenia przyjęcia do wiadomości dokonania przelewu prawa z umowy o dofinansowanie projektu; stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.