Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2016

Numer aktu: 10/140/16/V

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

  1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2016 r., zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wpłynęło 27 ofert, z których 11 zostało zarekomendowanych przez Komisję Konkursową do dofinansowania.
  2. Z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego udziela się dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rok 2016, zgodnie z wykazem realizujących je podmiotów oraz wysokością udzielanych dotacji, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
  3. Wykaz podmiotów, którym nie udziela się dotacji z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Załączniki: