Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Michał Chomej

Ustalenie maksymalnego poziomu dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 01/13/7.1 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu) oraz maksymalnej intensywności pomocy w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

Numer aktu: 10/143/13IV

Rodzaj aktu: Uchwały Zarządu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2013-02-25

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Ustala się maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Działania 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego do konkursu 01/13/7.1 na 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – maksymalna intensywność pomocy wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Załączniki: