Wersja obowiązująca z dnia

Departament Turystyki i Sportu

Dyrektor: Marcin Galibarczyk
Zastępca Dyrektora: Anna Jaroszuk

10-052 Olsztyn, ul. Mariańska 3
tel.: (89) 521 69 00
fax.: (89) 521 69 09

 1. W skład Departamentu Turystyki i Sportu (TS) wchodzą:
  1. Biuro Rozwoju Turystyki (I);
  2. Biuro Organizacji Turystyki (II);
  3. Biuro Promocji i Cittaslow (III).
  4. Biuro Sportu (IV).
  5. Zespół ds. Współpracy z NGO (V);
 1. Do zadań Biura Rozwoju Turystyki należy w szczególności:
  1. realizowanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, związanych z kształtowaniem polityki w zakresie turystyki i jej rozwoju, zgodnie z obowiązującymi ustawami;
  2. organizacja spotkań i konferencji służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu kierunków i priorytetów ujętych w dokumencie Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025, a także służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu kształtowania oferty turystycznej w regionie Warmii i Mazur;
  3. opracowanie, aktualizacja i realizacja oraz monitoring realizacji Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  4. opracowywanie, wdrażanie i monitoring projektów z zakresu rozwoju turystyki;
  5. inicjowanie i realizowanie zadań związanych z kreowaniem rozwoju turystyki, kształtowaniem i promocją produktów turystycznych;
  6. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami badawczo-naukowymi na rzecz inicjowania nowych rozwiązań i tworzenia warunków rozwoju turystyki;
  7. współpracowanie z ministerstwem właściwym do spraw turystyki w zakresie przyznawania odznaki honorowej „Za zasługi dla turystyki”;
  8. realizowanie zadań w zakresie prowadzenia monitoringu ruchu turystycznego w województwie na podstawie danych statystycznych oraz prac analityczno- badawczych w tym zakresie wraz z upowszechnianiem ich wyników;
  9. współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie rozwoju turystyki i produktów turystycznych regionalnych i ponadregionalnych;
  10. wspieranie rozwoju systemu informacji turystycznej w województwie;
  11. prowadzenie spraw związanych z organizacją posiedzeń Forum Turystyki w tym obsługa sekretariatu Forum Turystyki;
  12. prowadzenie spraw związanych z organizacją posiedzeń Rady Naukowo-programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego w tym obsługa sekretariatu Rady;
  13. prowadzenie monitoringu oraz przygotowanie rocznych raportów z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  14. wspieranie utrzymania i rozwoju szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym;
  15. realizowanie programów, konkursów i zadań związanych z rozwojem i promocją turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim.
 1. Do zadań Biura Organizacji Turystyki należy w szczególności:
  1. dokonywanie wpisu i prowadzenie rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich;
  2. kontrola organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich;
  3. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień przewodników górskich oraz prowadzenie ewidencji uprawnień przewodników górskich;
  4. przygotowywanie decyzji administracyjnych w przedmiocie zaszeregowania obiektów hotelarskich do odpowiedniego rodzaju i nadania kategorii, zmiany zaszeregowania i/lub zmiany kategorii, potwierdzenia zaszeregowania do określonego rodzaju i nadania kategorii, nakazania wstrzymania świadczenia usług hotelarskich, uchylenia zaszeregowania do rodzaju i nadania kategorii oraz wykreślenia obiektu z ewidencji;
  5. kontrola obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań przewidzianych dla rodzaju i kategorii do których obiekt został zaszeregowany, a także w zakresie spełniania wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych określonych odrębnymi przepisami;
  6. ocena obiektów hotelarskich;
  7. prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich;
  8. prowadzenie działań zmierzających do wyeliminowania używania nazw ustawowo zastrzeżonych zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  9. dokonywanie wpisów i zmian we wpisach do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  10. prowadzenie Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  11. kontrola przedsiębiorców turystycznych, między innymi w zakresie zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru;
  12. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących przedsiębiorców turystycznych wpisanych do rejestru oraz podmiotów działających bez wymaganego wpisu do rejestru;
  13. prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu podróżnych do kraju w tym wydawanie dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju;
  14. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach turystycznych i innych podmiotach o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, wykreśleniu z rejestru;
  15. prowadzenie właściwych rejestrów decyzji administracyjnych;
  16. analiza zmian w zakresie prowadzonej działalności przez przedsiębiorców turystycznych, przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie;
  17. współpraca z ministrem właściwym do spraw turystyki w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a także ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  18. współpraca z samorządem terytorialnym, organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi w zakresie realizacji ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a także ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  19. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Do zadań Biura Promocji i Cittaslow należy w szczególności:
  1. opracowywanie rocznych planów w zakresie promocji turystycznej regionu;
  2. promocja walorów i produktów turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym organizacja: stoisk targowych, wystaw, prezentacji popularyzujących walory turystyczne regionu, kampanii medialnych i internetowych, opracowywanie artykułów promocyjnych, realizacja i zakup wydawnictw; 
  3. promocja logo Warmii i Mazur;
  4. współudział w przygotowywaniu imprez, zawodów i przedsięwzięć promujących Województwo Warmińsko-Mazurskie w kraju oraz za granicą;
  5. gromadzenie i upowszechnianie materiałów promocyjnych z zakresu turystyki dotyczących regionu Warmii i Mazur;
  6. promowanie wydarzeń, inicjatyw i osiągnięć sportowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  7. realizowanie zadań z zakresu promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez sport;
  8. współdziałanie z innymi departamentami w zakresie promocji turystycznej i sportowej, w tym szczególnie z Departamentem Koordynacji Promocji;
  9. współpraca z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie promocji turystycznej i prowadzenie spraw z zakresu członkostwa Województwa w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz innymi organizacjami turystycznymi oraz sportowymi w regionie;
  10. promocja idei Cittaslow w Województwie Warmińsko-Mazurskim, Polsce oraz za granicą;
  11. współpraca z organami Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow oraz Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow jako członek wspierający organizacji oraz utrzymywanie kontaktów z partnerami w zakresie Cittaslow, w tym w szczególności Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim i Stowarzyszeniem Polskie Miasta Cittaslow;
  12. nadzór nad przestrzeganiem Statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia, opłacanie rocznej składki członkowskiej przez Województwo Warmińsko-Mazurskie;
  13. prowadzenie Sekretariatu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow i prac związanych z przystąpieniem do sieci nowych miast członkowskich oraz rozwojem, w tym weryfikacja techniczna wniosków o przyjęcie do sieci oraz arkuszy certyfikacyjnych, a także prowadzenie procesu recertyfikacji miast;
  14. współpraca przy aktualizacji Portalu Turystycznego Warmia - Mazury strony www.cittaslowpolska.pl i cittaslow.org; a także aktywność w mediach społecznościowych mazury.travel oraz cittaslow polska.
 1. Do zadań Biura Sportu należy w szczególności:
  1. realizowanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, związanych z kształtowaniem polityki w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z obowiązującymi ustawami, w ramach posiadanych kompetencji dla rozwoju tej dziedziny;
  2. współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń realizujących szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sporcie wyczynowym, w tym także osób z niepełnosprawnościami;
  3. realizowanie procedur związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wybitne osiągniecia sportowe zawodnikom, trenerom oraz nagród i wyróżnień innym osobom za działalność na rzecz rozwoju sportu w Województwie;
  4. monitorowanie osiągnięć sportowych warmińsko-mazurskich zawodników i promowanie osiągnięć sportowych Województwa;
  5. inicjowanie i koordynowanie działań i przedsięwzięć na rzecz rozwoju sportu w Województwie, w tym przygotowywanie aplikacji po środki zewnętrzne na rzecz rozwoju sportu;
  6. współpracowanie z ministerstwem właściwym do spraw sportu, samorządami lokalnymi, podmiotami działającymi na rzecz kultury fizycznej w zakresie polityki sportu realizowanej w regionie;
  7. współpraca międzynarodowa w ramach realizacji projektów z obszaru sportu z regionami partnerskimi Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  8. realizowanie programów konkursów i zadań związanych z rozwojem bazy sportowej Województwa i prowadzenie wykazu obiektów i urządzeń sportowych dofinansowanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  9. inicjowanie i organizowanie konferencji, szkoleń i spotkań dla przedstawicieli środowiska sportowego, naukowego i samorządowego;
  10. opiniowanie wystąpień o przyznanie patronatu i udziału w komitetach honorowych i organizacyjnych;
  11. pełnienie funkcji sekretariatu i obsługa Wojewódzkiej Rady Sportu.
 1. Do zadań Zespołu ds. Współpracy z NGO należy w szczególności:
  1. współpraca z Pełnomocnikiem Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  2. udział w opracowywaniu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rozwoju kultury fizycznej i turystyki;
  3. przygotowanie i prowadzenie konkursów na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju turystyki;
  4. przygotowanie i prowadzenie konkursów na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury fizycznej;
  5. przygotowanie i prowadzenie konkursów ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia, w ramach działań w obszarze aktywności fizycznej;
  6. realizowanie zadań w ramach procedury przyznawania i rozliczania dotacji w zakresie sportu i turystyki,
  7. przeprowadzanie kontroli z realizacji dotowanych zadań.

Sprawy załatwiane w Departamencie

Do pobrania

Raport z diagnozy sportu w województwie warmińsko-mazurskim