Departament Turystyki i Sportu

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia

Departament Turystyki i Sportu

Dyrektor: Marcin Galibarczyk
Zastępca Dyrektora: Anna Jaroszuk

10-052 Olsztyn, ul. Mariańska 3
tel.: (89) 521 69 00
fax.: (89) 521 69 09

 

 1. W skład Departamentu Turystyki i Sportu (TS) wchodzą:
  1. Biuro Rozwoju Turystyki (I);
  2. Zespół ds. Organizacji Turystyki (II);
  3. Biuro Promocji i Cittaslow (III).
  4. Biuro Sportu (IV).
 1. Do zadań Biura Rozwoju Turystyki należy w szczególności:
  1. realizowanie polityki rozwoju turystyki określonej przez Samorząd Województwa w dziedzinie turystyki;
  2. opracowanie, aktualizacja i realizacja Strategii Rozwoju Turystyki;
  3. opracowywanie, wdrażanie i monitoring projektów z zakresu rozwoju turystyki;
  4. inicjowanie i realizowanie zadań związanych z kreowaniem rozwoju turystyki, kształtowaniem i promocją produktów turystycznych;
  5. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami badawczo-naukowymi na rzecz inicjowania nowych rozwiązań i tworzenia warunków rozwoju turystyki;
  6. współpracowanie z ministerstwem właściwym do spraw turystyki w zakresie przyznawania odznaki honorowej „Za zasługi dla turystyki”;
  7. realizowanie zadań w zakresie prowadzenia monitoringu ruchu turystycznego w województwie na podstawie danych statystycznych oraz prac analityczno badawczych w tym zakresie wraz z upowszechnianiem ich wyników;
  8. współpraca z Polską Organizacją Turystyki i Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie rozwoju turystyki i promocji produktów turystycznych regionalnych i ponadregionalnych;
  9. wspieranie rozwoju systemu informacji turystycznej w województwie;
  10. pełnienie funkcji sekretariatu i obsługa Forum Turystyki;
  11. prowadzenie monitoringu oraz przygotowanie rocznych raportów z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  12. monitoring realizacji Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  13. przeprowadzenie konkursów oraz przygotowanie i prowadzenie ich dokumentacji na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju turystyki oraz konkursów dotacyjnych dla j.s.t, w zakresie turystyki;
  14. prowadzenie spraw i konkursów związanych z wdrażaniem i realizacją projektów z zakresu promocji turystycznej regionu;
  15. promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim
 1. Do zadań Zespołu ds. Organizacji Turystyki należy w szczególności:
  1. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień przewodników górskich;
  2. dokonywanie wpisu do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich;
  3. kontrola organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich;
  4. przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie nadawania rodzajów i kategorii obiektom hotelarskim;
  5. kontrola obiektów hotelarskich w zakresie zgodności prowadzonych działań z uzyskaną kategorią i rodzajem;
  6. dokonywanie wpisów do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  7. przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie zakazu działalności gospodarczej w turystyce;
  8. kontrola zgodności działań podmiotów turystycznych z zakresem posiadanych uprawnień;
  9. przygotowywanie decyzji w zakresie działań związanych z wydawaniem dyspozycji wypłat zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju;
  10. współpraca z samorządem terytorialnym, organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi w zakresie realizacji ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a także ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  11. prowadzenie właściwych rejestrów decyzji administracyjnych;
  12. współpraca z ministerstwem właściwym dla turystyki w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a także ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  13. analiza zmian w zakresie prowadzonej działalności przez biura, obiekty hotelarskie i przewodników górskich na terenie województwa;
  14. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru;
  15. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Zespołu, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 1. Do zadań Biura Promocji i Cittaslow należy w szczególności:
  1. opracowywanie rocznych planów w zakresie promocji turystycznej regionu;
  2. promocja walorów turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  3. organizacja stoisk targowych, wystaw, prezentacji popularyzujących walory turystyczne regionu;
  4. organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy i organizatorów turystyki w zakresie promocji turystycznej;
  5. promocja nowych produktów turystycznych regionu;
  6. organizacja konkursów promujących ofertę turystyczną Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  7. realizacja i zakup wydawnictw i materiałów reklamowych niezbędnych do działań Departamentu;
  8. promocja logo turystycznego Warmii i Mazur;
  9. współudział w przygotowywaniu imprez i przedsięwzięć promujących Województwo Warmińsko-Mazurskie w kraju oraz za granicą;
  10. gromadzenie i upowszechnianie materiałów promocyjnych z zakresu turystyki dotyczących regionu Warmii i Mazur;
  11. współdziałanie z innymi departamentami w zakresie promocji turystycznej, w tym szczególnie z Departamentem Koordynacji Promocji;
  12. współpraca z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie promocji turystycznej i prowadzenie spraw z zakresu członkostwa Województwa w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
  13. promocja medialna w zakresie turystyki;
  14. promocja idei Cittaslow w Województwie Warmińsko-Mazurskim, Polsce oraz za granicą;
  15. dbałość o aktualizacje stron www.cittaslowpolska.pl i www.cittaslow.org;
  16. kontynuacja działań dotyczących zrealizowanych projektów „Promocja idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu” oraz „Cittaslow – sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla, stawiających na dobrą jakość życia”;
  17. współpraca z organami Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow oraz Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow jako członek wspierający organizacji;
  18. nadzór nad przestrzeganiem Statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia, opłacanie rocznej składki członkowskiej przez Województwo;
  19. utrzymywanie kontaktów z partnerami w zakresie Cittaslow, w tym w szczególności Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim i Stowarzyszeniem Polskie Miasta Cittaslow;
  20. prowadzenie Sekretariatu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow i prac związanych z przystąpieniem do sieci nowych miast członkowskich oraz rozwojem, w tym weryfikacja techniczna wniosków o przyjęcie do sieci oraz arkuszy certyfikacyjnych, a także prowadzenie procesu recertyfikacji miast;
  21. prowadzenie Portalu Turystycznego Warmia - Mazury oraz aktywność w mediach społecznościowych.
 1. Do zadań Biura Sportu należy w szczególności:
  1. inicjowanie i koordynowanie działań i przedsięwzięć na rzecz rozwoju sportu w województwie;
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach zadań województwa w zakresie sportu;
  3. współpraca z ministerstwem właściwym do spraw sportu oraz samorządami lokalnymi w zakresie polityki sportu realizowanej w regionie;
  4. współpraca międzynarodowa w ramach realizacji projektów z obszaru sportu z regionami partnerskimi Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  5. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe zawodnikom, trenerom oraz nagród i wyróżnień innym osobom za działalność na rzecz rozwoju sportu w Województwie;
  6. realizowanie programów i zadań związanych z rozwojem bazy sportowej Województwa;
  7. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i współorganizowaniem imprez, zawodów i innych znaczących wydarzeń sportowych;
  8. promowanie wydarzeń, inicjatyw i osiągnięć sportowych Województwa;
  9. realizowanie zadań z zakresu promocji Województwa poprzez sport;
  10. realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu budżetu i wykonywaniem budżetu Województwa w zakresie sportu i promocji regionu poprzez sport

Do pobrania

Raport z diagnozy sportu w województwie warmińsko-mazurskim