Departament Turystyki i Sportu

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia

Departament Turystyki i Sportu

Dyrektor: Marcin Galibarczyk
Zastępca Dyrektora: Anna Jaroszuk

10-052 Olsztyn, ul. Mariańska 3
tel.: (89) 521 69 00
fax.: (89) 521 69 09

 

 1. W skład Departamentu Turystyki i Sportu (TS) wchodzą:
  1. Biuro Rozwoju Turystyki (I);
  2. Zespół ds. Organizacji Turystyki (II);
  3. Biuro Promocji i Cittaslow (III).
  4. Biuro Sportu (IV).
 1. Do zadań Biura Rozwoju Turystyki należy w szczególności:
  1. realizowanie polityki rozwoju turystyki określonej przez Samorząd Województwa w dziedzinie turystyki;
  2. opracowanie, aktualizacja i realizacja Strategii Rozwoju Turystyki;
  3. opracowywanie, wdrażanie i monitoring projektów z zakresu rozwoju turystyki;
  4. inicjowanie i realizowanie zadań związanych z kreowaniem rozwoju turystyki, kształtowaniem i promocją produktów turystycznych;
  5. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami badawczo-naukowymi na rzecz inicjowania nowych rozwiązań i tworzenia warunków rozwoju turystyki;
  6. współpracowanie z ministerstwem właściwym do spraw turystyki w zakresie przyznawania odznaki honorowej „Za zasługi dla turystyki”;
  7. realizowanie zadań w zakresie prowadzenia monitoringu ruchu turystycznego w województwie na podstawie danych statystycznych oraz prac analityczno badawczych w tym zakresie wraz z upowszechnianiem ich wyników;
  8. współpraca z Polską Organizacją Turystyki i Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie rozwoju turystyki i promocji produktów turystycznych regionalnych i ponadregionalnych;
  9. wspieranie rozwoju systemu informacji turystycznej w województwie;
  10. pełnienie funkcji sekretariatu i obsługa Forum Turystyki;
  11. prowadzenie monitoringu oraz przygotowanie rocznych raportów z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  12. monitoring realizacji Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  13. przeprowadzenie konkursów oraz przygotowanie i prowadzenie ich dokumentacji na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie rozwoju turystyki oraz konkursów dotacyjnych dla j.s.t, w zakresie turystyki;
  14. prowadzenie spraw i konkursów związanych z wdrażaniem i realizacją projektów z zakresu promocji turystycznej regionu;
  15. promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim
 1. Do zadań Zespołu ds. Organizacji Turystyki należy w szczególności:
  1. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień przewodników górskich;
  2. dokonywanie wpisu do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich;
  3. kontrola organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich;
  4. przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie nadawania rodzajów i kategorii obiektom hotelarskim;
  5. kontrola obiektów hotelarskich w zakresie zgodności prowadzonych działań z uzyskaną kategorią i rodzajem;
  6. dokonywanie wpisów do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  7. przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie zakazu działalności gospodarczej w turystyce;
  8. kontrola zgodności działań podmiotów turystycznych z zakresem posiadanych uprawnień;
  9. przygotowywanie decyzji w zakresie działań związanych z wydawaniem dyspozycji wypłat zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju;
  10. współpraca z samorządem terytorialnym, organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi w zakresie realizacji ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a także ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  11. prowadzenie właściwych rejestrów decyzji administracyjnych;
  12. współpraca z ministerstwem właściwym dla turystyki w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a także ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  13. analiza zmian w zakresie prowadzonej działalności przez biura, obiekty hotelarskie i przewodników górskich na terenie województwa;
  14. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru;
  15. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Zespołu, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 1. Do zadań Biura Promocji i Cittaslow należy w szczególności:
  1. opracowywanie rocznych planów w zakresie promocji turystycznej regionu;
  2. promocja walorów turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  3. organizacja stoisk targowych, wystaw, prezentacji popularyzujących walory turystyczne regionu;
  4. organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy i organizatorów turystyki w zakresie promocji turystycznej;
  5. promocja nowych produktów turystycznych regionu;
  6. organizacja konkursów promujących ofertę turystyczną Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  7. realizacja i zakup wydawnictw i materiałów reklamowych niezbędnych do działań Departamentu;
  8. promocja logo turystycznego Warmii i Mazur;
  9. współudział w przygotowywaniu imprez i przedsięwzięć promujących Województwo Warmińsko-Mazurskie w kraju oraz za granicą;
  10. gromadzenie i upowszechnianie materiałów promocyjnych z zakresu turystyki dotyczących regionu Warmii i Mazur;
  11. współdziałanie z innymi departamentami w zakresie promocji turystycznej, w tym szczególnie z Departamentem Koordynacji Promocji;
  12. współpraca z Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie promocji turystycznej i prowadzenie spraw z zakresu członkostwa Województwa w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
  13. promocja medialna w zakresie turystyki;
  14. promocja idei Cittaslow w Województwie Warmińsko-Mazurskim, Polsce oraz za granicą;
  15. dbałość o aktualizacje stron www.cittaslowpolska.pl i www.cittaslow.org;
  16. kontynuacja działań dotyczących zrealizowanych projektów „Promocja idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu” oraz „Cittaslow – sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla, stawiających na dobrą jakość życia”;
  17. współpraca z organami Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow oraz Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow jako członek wspierający organizacji;
  18. nadzór nad przestrzeganiem Statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia, opłacanie rocznej składki członkowskiej przez Województwo;
  19. utrzymywanie kontaktów z partnerami w zakresie Cittaslow, w tym w szczególności Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim i Stowarzyszeniem Polskie Miasta Cittaslow;
  20. prowadzenie Sekretariatu Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow i prac związanych z przystąpieniem do sieci nowych miast członkowskich oraz rozwojem, w tym weryfikacja techniczna wniosków o przyjęcie do sieci oraz arkuszy certyfikacyjnych, a także prowadzenie procesu recertyfikacji miast;
  21. prowadzenie Portalu Turystycznego Warmia - Mazury oraz aktywność w mediach społecznościowych.
 1. Do zadań Biura Sportu należy w szczególności:
  1. inicjowanie i koordynowanie działań i przedsięwzięć na rzecz rozwoju sportu w województwie;
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach zadań województwa w zakresie sportu;
  3. współpraca z ministerstwem właściwym do spraw sportu oraz samorządami lokalnymi w zakresie polityki sportu realizowanej w regionie;
  4. współpraca międzynarodowa w ramach realizacji projektów z obszaru sportu z regionami partnerskimi Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
  5. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe zawodnikom, trenerom oraz nagród i wyróżnień innym osobom za działalność na rzecz rozwoju sportu w Województwie;
  6. realizowanie programów i zadań związanych z rozwojem bazy sportowej Województwa;
  7. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i współorganizowaniem imprez, zawodów i innych znaczących wydarzeń sportowych;
  8. promowanie wydarzeń, inicjatyw i osiągnięć sportowych Województwa;
  9. realizowanie zadań z zakresu promocji Województwa poprzez sport;
  10. realizowanie zadań związanych z tworzeniem projektu budżetu i wykonywaniem budżetu Województwa w zakresie sportu i promocji regionu poprzez sport

Do pobrania

Raport z diagnozy sportu w województwie warmińsko-mazurskim