Wersja obowiązująca z dnia

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z załącznikami.

Załączniki do wniosku:

 1. oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza kopia:
  • gwarancji bankowej, zgodnie ze wzorem formularza i przepisami określającymi minimalną wysokość sumy gwarancji,
  • lub gwarancji ubezpieczeniowej, zgodnie ze wzorem formularza i przepisami określającymi minimalną wysokość sumy gwarancji,
  • lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, zgodnie ze wzorem formularza i przepisami określającymi minimalną wysokość sumy ubezpieczenia,
  • lub umowy o turystyczny rachunek powierniczy, zgodnie ze wzorem tej umowy i przyjmowanie wpłat podróżnych wyłącznie na ten rachunek, jeżeli organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych świadczą imprezy turystyczne lub ułatwiają nabywanie powiązanych usług turystycznych świadczonych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Niniejsze zabezpieczenia finansowe regulują:
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1357),
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1022),
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz. U. poz. 2497),
 2. oświadczenie o treści określonej w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości:
  - 30 zł - jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub
  - 355 zł - pozostałe podmioty
  za dokonanie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,.

Numer konta bankowego

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn, Bank Handlowy SA 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003 z dopiskiem „opłata za wpis do rejestru”.

Termin załatwienia sprawy

Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 511 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

Sprawę prowadzi

Departament Turystyki i Sportu
Adres: ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn, pok. 122
tel. 89-52-16-979, 89-52-16-908
e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Załączniki