Wersja obowiązująca z dnia

Zawieszenie, przedłużenie zawieszenia lub wznowienie wykonywania działalności Organizatora Turystyki lub Przedsiębiorcy Ułatwiającego Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

Dane zawarte w zawiadomieniu muszą być zgodne z ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Na jaki czas przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy zgodnie z art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Ile czasu ma przedsiębiorca turystyczny na powiadomienie o tym Marszałka Województwa

Organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr o zmianie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, polegającej na ujawnieniu informacji o zawieszeniu, przedłużeniu zawieszenia lub wznowieniu wykonywania działalności, w terminie 7 dni od dnia ujawnienia tej informacji zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Jakie są konsekwencje braku powiadomienia Marszałka Województwa o wznowieniu działalności gospodarczej

Organ prowadzący rejestr z urzędu wykreśla, w drodze decyzji administracyjnej, organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z rejestru w przypadku braku zawiadomienia o zmianie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego polegającej na ujawnieniu informacji o wznowieniu wykonywania działalności, po upływie okresu zawieszenia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Zabezpieczenie finansowe podczas zawieszenia działalności Organizatora Turystyki lub Przedsiębiorcy Ułatwiającego Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

Przedsiębiorcy turystyczni zaprzestający działalności albo zawieszający działalność są zwolnieni z obowiązku posiadania zabezpieczenia finansowego, jeżeli zawiadomią marszałka województwa o zaprzestaniu albo zawieszeniu działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Zawiadomienia o zawieszeniu, przedłużeniu zawieszenia i wznowieniu działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych nie podlegają opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Sprawę prowadzi

Departament Turystyki i Sportu
Adres: ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn, pok. 122
tel. 89-52-16-979, 89-52-16-908
e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Załączniki