Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego; potwierdzanie znajomości języka obcego; wydawanie identyfikatora przewodnika górskiego

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Nadawanie uprawnień przewodnika górskiego; potwierdzanie znajomości języka obcego; wydawanie identyfikatora przewodnika górskiego

Termin załatwienia

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn

lub przesłanie za pośrednictwem poczty.

lub przesłanie za pośrednictwem poczty

Sposób załatwienia

  1. Wydanie decyzji administracyjnej.
  2. Wydanie identyfikatora przewodnika górskiego.

Sprawę prowadzi

Departament Turystyki i Sportu
Adres: ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn, pok. 122
tel. 89-52-16-979, 89-52-16-908
e-mail: dt@warmia.mazury.pl

Miejsce odbioru

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3
10-052 Olsztyn

lub przesłanie za pośrednictwem poczty.

Wymagane Dokumenty

Wniosek i wymienione w nim załączniki

Czas realizacji

Do 30 dni

Opłaty

Opłata skarbowa 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej

Tryb odwoławczy

Zgodnie z KPA – 14 dni od daty doręczenia decyzji, odwołanie do ministra własciwego do spraw turystyki za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Sposób odwołania

Odwołanie za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego do ministra własciwego do spraw turystyki w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 poz. 1553, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 20194 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868)
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 05 lipca 2019 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1328).

Załączniki