Wersja obowiązująca z dnia

Departament Kultury i Edukacji

Dyrektor: Berenika Oklińska
Zastępca dyrektora: Jakub Klepański
Zastępca dyrektora: Anna Bobko

10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 87
tel. (89) 521 69 29
fax. (89) 521 69 39

 1. W skład Departamentu Kultury i Edukacji wchodzą:
  1. Zespół ds. Planowania i Organizacji (ZPO);
  2. Biuro Rozwoju Kultury i Edukacji (BKE);
  3. Biuro Instytucji Kultury (BIK);
  4. Biuro Jednostek Oświaty (BJO).
 2. Do zadań Zespołu ds. Planowania i Organizacji należy w szczególności:
  1. realizowanie polityki określonej przez Samorząd Województwa w dziedzinie kultury i edukacji;
  2. przygotowanie i prowadzenie spraw administracyjnych i organizacyjnych wynikających z realizacji bieżących zadań Departamentu;
  3. prowadzenie spraw wynikających z przyjętych w Urzędzie procedur, w tym Systemu Zarządzania Jakością, Kontroli Zarządczej;
  4. monitorowanie zmian w instytucjach kultury w Polsce, opracowywanie analiz i wniosków dotyczących tych zmian oraz opracowywanie raportów w tym zakresie;
  5. przygotowywanie projektów aktów prawnych uchwalanych przez Sejmik i Zarząd Województwa dotyczących zakresu zadań Departamentu Kultury i Edukacji;
  6. planowanie i realizacja kampanii komunikacyjnych mających na celu promocje działań Departamentu oraz podległych mu jednostek;
  7. nadzór nad procesem wdrażania oraz monitorowanie funkcjonowania w Departamencie elektronicznego systemu obiegu dokumentów e-SOD;
  8. prowadzenie spraw dotyczących obrony i bezpieczeństwa publicznego w ramach działań Departamentu;
  9. współpraca z instytucjami kultury i jednostkami oświaty w sprawach dotyczących obrony i bezpieczeństwa publicznego;
  10. współtworzenie portalu www.warmia.mazury.pl, prowadzenie fanpage’a DKE na Facebooku;
  11. koordynacja przekazywania uchwał do Biuletynu Informacji Publicznej;
  12. sporządzanie w systemie elektronicznym e-Urząd szczegółowych planów zamówień na kolejny rok kalendarzowy (w oparciu o katalog stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie)
 3. Do zadań Biura Rozwoju Kultury i Edukacji należy w szczególności:
  1. realizowanie polityki określonej przez Samorząd Województwa w dziedzinie kultury i edukacji;
  2. opracowywanie raportów cząstkowych z realizacji strategii rozwoju społeczno- gospodarczego  Województwa warmińsko-mazurskim w obszarze kultury i edukacji;
  3. opracowywanie Programu wsparcia Rozwoju Kultury w Województwie warmińsko-mazurskim,  Programu wsparcia Rozwoju Edukacji w Województwie warmińsko-mazurskiej oraz Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami;
  4. opracowywanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury i edukacji;
  5. opracowywanie projektów podziału środków finansowych Samorządu Województwa przeznaczonych na kulturę i edukację;
  6. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem działalności w dziedzinie kultury i edukacji w ramach środków przekazywanych z budżetu Województwa;
  7. inicjowanie i zapewnienie realizacji zadań o charakterze wojewódzkim określonych ustawami w zakresie kultury i edukacji;
  8. wspieranie działalności stowarzyszeń oraz innych organizacji kultury;
  9. realizowanie zadań dotyczących ochrony dóbr kultury
 4. Do zadań Biura Instytucji Kultury należy w szczególności:
  1. realizowanie polityki określonej przez Samorząd Województwa w dziedzinie kultury, w stosunku do instytucji, dla których Województwo pełni role Organizatora;
  2. opracowywanie projektów podziału środków finansowych Samorządu Województwa przeznaczonych na instytucje kultury;
  3. realizacja obowiązków organizatora instytucji kultury, wynikających z właściwych ustaw, m.in.:
   1. przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa dotyczących statutów instytucji kultury,
   2. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa dotyczących opiniowania przez organizatora instytucji kultury regulaminów organizacyjnych przygotowywanych przez dyrektora instytucji,
   3. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa dotyczących powoływania, odwoływania dyrektora instytucji kultury oraz w sprawie powierzania zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej (kontrakt menedżerski) oraz powierzania pełnienia obowiązków dyrektora,
   4. przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa dotyczących łączenia lub podziału instytucji kultury,
   5. przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa w przypadku podziału, likwidacji lub przekazywania instytucji kultury oraz realizacja obowiązujących przepisów w tym zakresie,
   6. przygotowanie projektów uchwał Zarządu i Sejmiku Województwa dotyczących powoływania i odwoływania członków rad muzeów oraz gremiów doradczych funkcjonujących w instytucjach kultury,
   7. prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie – dokonywanie wpisów i zmian w tym rejestrze oraz wydawanie odpisów z tego rejestru;
  4. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem działalności kulturalnej w ramach środków przekazywanych z budżetu Województwa;
  5. analiza sprawozdawczości w części dotyczącej instytucji kultury
 5. Do zadań Biura Jednostek Oświaty należy w szczególności:
  1. realizowanie polityki określonej przez Samorząd Województwa w zakresie edukacji;
  2. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa;
  3. prowadzenie czynności związanych z okresowymi ocenami dyrektorów szkół i placówek w zakresie wykonywania przez nich zadań;
  4. sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa;
  5. organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek;
  6. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących funkcjonowania szkół i placówek;
  7. prowadzenie spraw związanych z awansem nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego;
  8. wdrażanie i monitorowanie elektronicznego systemu informacji oświatowej;
  9. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
  10. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w części dotyczącej edukacji;
  11. prowadzenie spraw związanych z doradztwem metodycznym w podległych placówkach doskonalenia nauczycieli.