Wersja obowiązująca z dnia

Dotacje z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Termin załatwienia

W danym roku budżetowym

Osoba kontaktowa

Katarzyna Matusiewicz

Miejsce załatwienia

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(0-89) 521 69 53

Sposób załatwienia

Otwarty konkurs ofert.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przyznanie dotacji ze środków samorządowych Województwa Warmińsko - Mazurskiego wraz z załącznikami:

 • statut organizacji
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
 • opis działalności prowadzonej przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich 2 lat
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zabytku
 • decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków
 • kosztorys ofertowy
 • program prac konserwatorskich potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków
 • opis oraz dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wraz z załącznikami:

 • Protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót przy zabytku
 • Opisane kserokopie prawidłowych dowodów księgowych dokumentujących poniesione wydatki
 • Protokół z wyboru wykonawcy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy z wykonawcą

Podstawa prawna

Załączniki