Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Michał Chomej

Zlecenie realizacji zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin załatwienia

w ogłoszeniu o konkursie ofert

Osoba kontaktowa

Monika Potrzebko
e-mail: m.potrzebko@umwwm.pl

Miejsce załatwienia

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(0-89) 521 69 52

Sposób załatwienia

Otwarty konkurs ofert.

Wymagane Dokumenty

Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego wraz z załącznikami*

  • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
*Załączniki do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie i podpisane przez jedną z osób upoważnionych do reprezentacji organizacji.
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego

Uwagi

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz informacja o rozstrzygnięciu konkursu publikowana jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego bip2.warmia.mazury.pl w BIP w zakładce : organizacje pozarządowe

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1590 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr. 96 poz. 873 z późn. zm.)
  • Uchwała Nr. XXXIX/540/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Zasad Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi zm. Uchwałą Nr XII/234/07 z dnia 30 października 2007 r.

Załączniki: