Zlecenie realizacji zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Zlecenie realizacji zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin załatwienia

w ogłoszeniu o konkursie ofert

Osoba kontaktowa

Joanna Możwiłło
e-mail: j.mozwillo@warmia.mazury.pl
Ewelina Sztof
e-mail: e.sztof@warmia.mazury.pl

Miejsce załatwienia

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(0-89) 521 69 52
(0-89) 521 69 61

Sposób załatwienia

Otwarty konkurs ofert. za pośrednictwem platformy internetowej witkac.pl

Wymagane Dokumenty

Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego wraz z załącznikami*

 • oświadczenie dot. podatku VAT i przetwarzania danych osobowych wymagany papierowo wraz z potwierdzeniem złożenia oferty
 • W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany
 • Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tzw. spółką non-profit.
 • Inne dokumenty:
  1. szczególne upoważnienie osób do reprezentowania oferenta,
  2. pełnomocnictwa udzielone przez zarząd główny w przypadku składania oferty przez terenowe oddziały organizacji, które nie posiadają osobowości prawnej,
  3. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku złożenia oferty wspólnej.

*Załączniki do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie i podpisane przez jedną z osób upoważnionych do reprezentacji organizacji.
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego

Uwagi

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz informacja o rozstrzygnięciu konkursu publikowana jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego bip2.warmia.mazury.pl w BIP w zakładce : organizacje pozarządowe

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie Województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142 poz. 1590 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr. 96 poz. 873 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr. XXXIX/540/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Zasad Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi zm. Uchwałą Nr XII/234/07 z dnia 30 października 2007 r.

Załączniki