Departament Kultury i Edukacji

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departamenty / Biura
Wersja z dnia nieobowiązująca

Departament Kultury i Edukacji

Dyrektor: Zdzisław Fadrowski
Zastępca dyrektora: Berenika Oklińska
Zastępca dyrektora: Robert Szewczyk

10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 87
tel. (89) 521 69 29
fax. (89) 521 69 39

 1. W skład Departamentu Kultury i Edukacji wchodzą:
  1. Biuro Rozwoju Kultury i Edukacji (BKE);
  2. Biuro Instytucji Kultury (BIK);
  3. Biuro Jednostek Oświaty (BJO).
 2. Do zadań Biura Rozwoju Kultury i Edukacji należy w szczególności:
  1. realizowanie polityki określonej przez Samorząd Województwa w dziedzinie kultury i edukacji;
  2. współpraca w zakresie opracowywania projektów strategii rozwoju Województwa oraz wieloletnich programów rozwoju gospodarczego i społecznego;
  3. opracowywanie, uaktualnianie i monitorowanie Strategii Rozwoju Kultury, Strategii Rozwoju Edukacji oraz Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami;
  4. prowadzenie spraw związanych ze zleceniem realizacji zadań samorządu województwa organizacjom pozarządowym w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
  5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dorocznej Nagrody Marszałka w dziedzinie kultury, Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Humanistycznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego, wyróżnień regionalnych, ministerialnych, jak i Odznak Zasłużony dla Kultury Polskiej, Medali Gloria Artis, odznaczeń państwowych dla ludzi kultury w regionie;
  6. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów artystycznych i stypendiów naukowych Marszałka Województwa;
  7. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem działalności w dziedzinie kultury i edukacji w ramach środków przekazywanych z budżetu Województwa;
  8. inicjowanie i zapewnienie realizacji zadań o charakterze wojewódzkim określonych ustawami w zakresie kultury i edukacji;
  9. realizowanie zadań dotyczących ochrony dóbr kultury w szczególności w zakresie dziedzictwa niematerialnego;
  10. prowadzenie działań z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur zgodnie z wymogami Konwencji UNESCO w Sprawie Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego z 17 października 2003 roku, w następujących obszarach:
   1. ustnych tradycji i form wyrazu, włączając w to język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
   2. sztuk performatywnych,
   3. społecznych zwyczajów, rytuałów oraz uroczystości świątecznych,
   4. wiedzy o przyrodzie i wszechświecie oraz związaną z nią praktyką,
   5. rzemiosła tradycyjnego;
  11. inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do:
   1. identyfikacji,
   2. prowadzenia prac badawczych,
   3. dokumentowania,
   4. zachowania, zabezpieczania, rewitalizacji,
   5. promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur;
  12. przygotowanie projektu „Inwentarzy niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur”;
  13. przygotowanie projektu Programu Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur.
 3. Do zadań Biura Instytucji Kultury należy w szczególności:
  1. realizowanie polityki określonej przez Samorząd Województwa w dziedzinie kultury;
  2. prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz ksiąg rejestrowych;
  3. opracowanie projektu budżetu Województwa oraz dokonywanie zmian w budżecie w części dotyczącej kultury;
  4. sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich samorządowych instytucji kultury (merytoryczny i finansowy);
  5. sporządzanie sprawozdawczości finansowej z zakresu kultury;
  6. realizowanie zadań związanych z tworzeniem, połączeniem, podziałem lub likwidacją wojewódzkich samorządowych instytucji kultury;
  7. realizowanie zadań związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów wojewódzkich samorządowych instytucji kultury oraz ich zastępców;
  8. realizowanie zadań związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków rad muzeów oraz rad programowych w instytucjach kultury;
  9. realizowanie zadań związanych ze zmianami Statutów i Regulaminów Organizacyjnych wojewódzkich samorządowych instytucji kultury;
  10. realizowanie zadań związanych z finansowaniem działalności kulturalnej w ramach środków przekazywanych z budżetu Województwa;
  11. prowadzenie spraw związanych z realizacją przez instytucje kultury projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych Grantodawców;
  12. współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach związanych z nadzorem nad instytucjami kultury.
 4. Do zadań Biura Jednostek Oświaty należy w szczególności:
  1. realizowanie polityki określonej przez Samorząd Województwa w zakresie edukacji;
  2. opracowywanie projektu budżetu oraz dokonywanie zmian w budżecie w części dotyczącej edukacji;
  3. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa;
  4. prowadzenie czynności związanych z okresowymi ocenami dyrektorów szkół i placówek w zakresie wykonywania przez nich zadań;
  5. organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek;
  6. sprawowanie nadzoru merytorycznego i finansowego nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa;
  7. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących funkcjonowania szkół i placówek;
  8. prowadzenie spraw związanych z awansem na stopień nauczyciela mianowanego nauczycieli;
  9. prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
  10. sporządzanie sprawozdawczości w części dotyczącej edukacji;
  11. prowadzenie spraw związanych z finansowaniem działalności w zakresie edukacji w ramach środków przekazywanych z budżetu Województwa;
  12. wdrażanie, monitorowanie i analiza danych elektronicznego systemu informacji oświatowej;
  13. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nagrody naukowej oraz odznaczeń państwowych i orderów.
 5. Do zadań Pełnomocnika Marszałka ds. Dziedzictwa Niematerialnego należy w szczególności:
  1. prowadzenie działań z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur zgodnie z wymogami Konwencji UNESCO w Sprawie Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego z 17 października 2003 roku, w następujących obszarach:
   1. ustnych tradycji i form wyrazu, włączając w to język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
   2. sztuk performatywnych,
   3. społecznych zwyczajów, rytuałów oraz uroczystości świątecznych,
   4. wiedzy o przyrodzie i wszechświecie oraz związaną z nią praktyką,
   5. rzemiosła tradycyjnego;
  2. inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do:
   1. identyfikacji,
   2. prowadzenia prac badawczych,
   3. dokumentowania,
   4. zachowania, zabezpieczenia, rewitalizacji,
   5. promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur;
  3. nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony niematerialnych dóbr kultury;
  4. przygotowanie projektu „Inwentarzy niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur”;
  5. przygotowanie projektu Programu Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur.