Wersja obowiązująca z dnia

Biuro Geologa Wojewódzkiego

Dyrektor - Geolog Wojewódzki: Agnieszka Bryk
Zastępca dyrektora: Karolina Klepacka-Klukowska

10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b
tel. (89) 521 97 70

Do zakresu działania Biura Geologa Wojewódzkiego należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw dotyczących koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej;
 2. prowadzenie spraw dotyczących koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności górniczej Skarbu Państwa w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 3. zawieranie umów o ustanowienie użytkowania górniczego złóż objętych własnością górniczą Skarbu Państwa w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 4. opiniowanie koncesji na wydobywanie kopalin udzielanych przez starostów;
 5. określanie w drodze decyzji wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej;
 6. ustalanie opłaty dodatkowej za rażące naruszenie warunków określonych w koncesji, albo w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych;
 7. zatwierdzanie projektów robót geologicznych dotyczących poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 8. zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 9. zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek, stanowiących własność górniczą Skarbu Państwa;
 10. zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 11. zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 12. sporządzanie bilansu zasobów wód podziemnych;
 13. zatwierdzanie projektów robót geologiczno-inżynierskich w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 14. zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 15. wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przeklasyfikowanie zasobów złóż kopalin;
 16. nadzór i kontrola nad działalnością regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze w zakresie udzielonych koncesji, projektowania prac geologicznych i sporządzania dokumentacji geologicznych, a także podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
 17. gromadzenie, ewidencjonowanie, archiwizacja oraz ochrona informacji geologicznej;
 18. udostępnianie informacji geologicznej, w tym zawieranie umów na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem;
 19. tworzenie elektronicznej bazy danych:
  1. obszarów i terenów górniczych w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000,
  2. udzielonych koncesji,
  3. zatwierdzonych dokumentacji geologicznych;
 20. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz z udzielonych przez Marszałka koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin;
 21. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 22. udostępnianie informacji publicznej, która dotyczy zadań Biura;
 23. udostępnianie informacji o środowisku znajdujących się w posiadaniu Biura;
 24. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
 25. monitoring działań w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej z formacji łupkowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, promocja wiedzy na temat tych złóż na obszarze województwa oraz współpraca z innymi województwami w celu pogłębienia wiedzy w dziedzinie rozpoznania i eksploatacji gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż łupkowych oraz wypracowania rozwiązań, których zastosowanie pozwoli na zrównoważone wykorzystanie tych złóż.

Sprawy załatwiane w departamencie

 1. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża
 2. Zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża
 3. Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu
 4. Stwierdzenie wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża
 5. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych
 6. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich
 7. Korzystanie z informacji geologicznej
 8. Przyjmowanie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę