Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu

Procedura

Podmiot ubiegający się o przeniesienie na swoją rzecz koncesji na wydobywanie kopaliny ze złóż przedkłada wniosek o przeniesienie koncesji.

Wymagane dokumenty

Wniosek, który zawiera:

 1. Oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu (nazwa firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej).
 2. Określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON, spółki KRS (w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć kopię umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnym aneksem oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników).
 3. Numer koncesji, datę wydania, nazwę organu wydającego oraz wszystkie jej zmiany (wraz z kserokopiami koncesji z jej późniejszymi zmianami).
 4. Zgodę dotychczasowego przedsiębiorcy na przeniesienie koncesji na rzecz innego podmiotu.
 5. Zgodę przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja zostanie przeniesiona, na przyjęcie wszystkich warunków wynikających z koncesji.
 6. Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca, na rzecz którego koncesja zostanie przeniesiona posiada prawo do korzystania z informacji geologicznej (decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną, umowy nabycia praw do informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej, umowa z Ministrem Środowiska o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z informacji geologicznej).
 7. Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca, na rzecz którego koncesja zostanie przeniesiona posiada prawo do korzystania z nieruchomości gruntowej, prawo użytkowania górniczego bądź przyrzeczenie uzyskania tych praw (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, umowy przyrzeczenia – poświadczone notarialnie, wraz z wypisem z rejestru gruntów).
 8. Wykazanie przez podmiot ubiegający się o przeniesienie koncesji, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności (środki finansowe, techniczne, kadrowe; dowodami tymi mogą być m.in.: zaświadczenie banku określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu, udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, własność nieruchomości, zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych, zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłatą składek, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny lub umowa wynajmu/dzierżawy ww. sprzętu, itp.).
 9. Dowód utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego oraz zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę.
 10. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (gdy wnioskodawca upoważnia inną osobę do reprezentowania w sprawie – pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo).

UWAGA: W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku dla postępowań dotyczących koncesji, termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku. Nieuzupełnienie wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy.

Opłaty

 1. opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10,00 zł
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17,00 zł

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Należną opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna:

 

Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
– Wydział Podatków i Opłat

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

(tytułem wpłaty: opłata za przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża… /opłata za złożenie pełnomocnictwa w sprawie…).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy Stronie odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się z mocy prawa ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (pokój nr 381)
lub
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Biuro Geologa Wojewódzkiego,
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28B,
10-602 Olsztyn
(pokój nr 14)
tel./fax (89) 521 94 95,
e-mail: bgw@warmia.mazury.pl
godz. otwarcia: 8.00 – 16.00 (poniedziałek) oraz 7.30 – 15.30 (od wtorku do piątku)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn;
 2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administrator przetwarza kategorie danych osobowych niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego: imię, nazwisko, adres zamieszkania;
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora z następującego źródła: wnioskodawca postępowania lub podmiot trzeci np. organ publiczny lub strona postępowania administracyjnego;
 5. dane osobowe będą przekazywane organom współdziałającym w ramach postępowań administracyjnych;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 7. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania;
 8. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania administracyjnego.