Wersja obowiązująca z dnia

Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu

Procedura:

Podmiot ubiegający się o przeniesienie na swoją rzecz koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża przedkłada wniosek o jej przeniesienie.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek, który zawiera:
  1. Oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu (nazwa firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej).
  2. Określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON, spółki KRS (w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć kopię umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnym aneksem oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników).
 2. Zgoda dotychczasowego przedsiębiorcy na przeniesienie koncesji na rzecz podmiotu, który ubiega się o jej przeniesienie na swoją rzecz.
 3. Zgoda podmiotu, który ubiega się o przeniesienie koncesji na swoją rzecz, iż wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji oraz w umowie o ustanowieniu użytkowania górniczego.
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez podmiot, który ubiega się o przeniesienie koncesji na swoją rzecz, prawa do korzystania z informacji geologicznej (decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną, umowy nabycia praw do informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej, umowa ze Skarbem Państwa o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z informacji geologicznej).
 5. Wykazanie przez podmiot ubiegający się o przeniesienie koncesji na swoją rzecz, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.
 6. Dowód utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego oraz zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę.
 7. Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa).
 8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za udzielone pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku dla postępowań dotyczących koncesji, termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku. Nieuzupełnienie wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy.

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10,00 zł
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17,00 zł

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Należną opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna:

 

Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
– Wydział Podatków i Opłat
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

(tytułem wpłaty: opłata za przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża… /opłata za złożenie pełnomocnictwa w sprawie…).

Termin załatwienia sprawy:

 • Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej służy Stronie odwołanie do ministra właściwego do spraw środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się z mocy prawa ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28B
10-602 Olsztyn
(pokój nr 110)
tel./fax (89) 521 97 70,
e-mail: bgw@warmia.mazury.pl
godz. otwarcia: 8.00 – 16.00 (poniedziałek) oraz 7.30 – 15.30 (od wtorku do piątku)

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn;
 2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administrator przetwarza kategorie danych osobowych niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego: imię, nazwisko, adres zamieszkania;
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora z następującego źródła: wnioskodawca postępowania lub podmiot trzeci np. organ publiczny lub strona postępowania administracyjnego;
 5. dane osobowe będą przekazywane organom współdziałającym w ramach postępowań administracyjnych;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 7. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania;
 8. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania administracyjnego.