Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na rzecz innego podmiotu

Procedura

Podmiot ubiegający się o przeniesienie na swoją rzecz koncesji na wydobywanie kopaliny ze złóż przedkłada wniosek o przeniesienie koncesji.

Wymagane dokumenty

Wniosek, który zawiera:

 1. Oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu (nazwa firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej).
 2. Określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON, spółki KRS (w przypadku spółek cywilnych należy dołączyć kopię umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnym aneksem oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników).
 3. Numer koncesji, datę wydania, nazwę organu wydającego oraz wszystkie jej zmiany (wraz z kserokopiami koncesji z jej późniejszymi zmianami).
 4. Zgodę dotychczasowego przedsiębiorcy na przeniesienie koncesji na rzecz innego podmiotu.
 5. Zgodę przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja zostanie przeniesiona, na przyjęcie wszystkich warunków wynikających z koncesji.
 6. Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca, na rzecz którego koncesja zostanie przeniesiona posiada prawo do korzystania z informacji geologicznej (decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną, umowy nabycia praw do informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej, umowa z Ministrem Środowiska o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, oświadczenie o posiadaniu prawa do korzystania z informacji geologicznej).
 7. Dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca, na rzecz którego koncesja zostanie przeniesiona posiada prawo do korzystania z nieruchomości gruntowej, prawo użytkowania górniczego bądź przyrzeczenie uzyskania tych praw (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, umowy przyrzeczenia – poświadczone notarialnie, wraz z wypisem z rejestru gruntów).
 8. Wykazanie przez podmiot ubiegający się o przeniesienie koncesji, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności (środki finansowe, techniczne, kadrowe; dowodami tymi mogą być m.in.: zaświadczenie banku określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu, udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, własność nieruchomości, zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych, zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłatą składek, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny lub umowa wynajmu/dzierżawy ww. sprzętu, itp.).
 9. Dowód utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego oraz zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę.
 10. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (gdy wnioskodawca upoważnia inną osobę do reprezentowania w sprawie – pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo).

UWAGA: W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku dla postępowań dotyczących koncesji, termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku. Nieuzupełnienie wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy.

Opłaty

 1. opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10,00 zł
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17,00 zł

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Należną opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna:

 

Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
– Wydział Podatków i Opłat

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

(tytułem wpłaty: opłata za przeniesienie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża… /opłata za złożenie pełnomocnictwa w sprawie…).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy Stronie odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się z mocy prawa ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (pokój nr 381)
lub
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Biuro Geologa Wojewódzkiego,
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28B,
10-602 Olsztyn
(pokój nr 14)
tel./fax (89) 521 94 95,
e-mail: bgw@warmia.mazury.pl
godz. otwarcia: 8.00 – 16.00 (poniedziałek) oraz 7.30 – 15.30 (od wtorku do piątku)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn;
 2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administrator przetwarza kategorie danych osobowych niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego: imię, nazwisko, adres zamieszkania;
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora z następującego źródła: wnioskodawca postępowania lub podmiot trzeci np. organ publiczny lub strona postępowania administracyjnego;
 5. dane osobowe będą przekazywane organom współdziałającym w ramach postępowań administracyjnych;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 7. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania;
 8. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania administracyjnego.