Wersja nieobowiązująca z dnia

Biuro Geologa Wojewódzkiego

Dyrektor - Geolog Wojewódzki: Jan Szymborski
Zastępca dyrektora: Agnieszka Bryk

10-602 Olsztyn, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 B
tel. (89) 521 94 95

Do zakresu działania Biura Geologa Wojewódzkiego należy w szczególności:
 1. prowadzenie spraw dotyczących koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej;
 2. prowadzenie spraw dotyczących koncesji na wydobywanie kopalin objętych prawem własności górniczej Skarbu Państwa w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 3. zawieranie umów o ustanowienie użytkowania górniczego złóż objętych własnością górniczą Skarbu Państwa w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 4. opiniowanie koncesji na wydobywanie kopalin udzielanych przez starostów;
 5. określanie w drodze decyzji wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej;
 6. ustalanie opłaty dodatkowej za rażące naruszenie warunków określonych w koncesji, albo w zatwierdzonym projekcie robót geologicznych;
 7. zatwierdzanie projektów robót geologicznych dotyczących poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 8. zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 9. zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek, stanowiących własność górniczą Skarbu Państwa;
 10. zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 11. zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 12. sporządzanie bilansu zasobów wód podziemnych;
 13. zatwierdzanie projektów robót geologiczno-inżynierskich w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 14. zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich w zakresie określonym ustawą Prawo geologiczne i górnicze;
 15. wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przeklasyfikowanie zasobów złóż kopalin;
 16. nadzór i kontrola nad działalnością regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze w zakresie udzielonych koncesji, projektowania prac geologicznych i sporządzania dokumentacji geologicznych, a także podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
 17. gromadzenie, ewidencjonowanie, archiwizacja oraz ochrona informacji geologicznej;
 18. udostępnianie informacji geologicznej, w tym zawieranie umów na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem;
 19. tworzenie elektronicznej bazy danych:
  1. obszarów i terenów górniczych w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000,
  2. udzielonych koncesji,
  3. zatwierdzonych dokumentacji geologicznych;
 20. przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z udzielanych przez Marszałka koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz z udzielonych przez Marszałka koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin;
 21. prowadzenie rejestru informacji znajdujących się w posiadaniu Biura, które podlegają przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 22. udostępnianie informacji publicznej, która dotyczy zadań Biura;
 23. udostępnianie informacji o środowisku znajdujących się w posiadaniu Biura;
 24. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
 25. monitoring działań w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej z formacji łupkowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, promocja wiedzy na temat tych złóż na obszarze województwa oraz współpraca z innymi województwami w celu pogłębienia wiedzy w dziedzinie rozpoznania i eksploatacji gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż łupkowych oraz wypracowania rozwiązań, których zastosowanie pozwoli na zrównoważone wykorzystanie tych złóż.