Korzystanie z informacji geologicznej

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Korzystanie z informacji geologicznej

WGLĄD – zapoznanie się zainteresowanego z materiałami archiwalnymi bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej oraz innej formy utrwalania dokumentów.

PEŁNE UDOSTĘPNIENIE geologicznego materiału archiwalnego – wydanie zainteresowanemu reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii, kopii w postaci elektronicznej lub innej formy utrwalania informacji geologicznych materiałów archiwalnych.

Procedura

 

Pełne udostępnienie


następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu, w którym określa się (Załącznik 1):

 

 1. dane podmiotu:
  • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, lub
  • nazwę podmiotu oraz adres siedziby, jego numer ewidencyjny oraz nazwę rejestru, w którym został nadany, jeżeli wniosek składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 2. tytuł dokumentu geologicznego, zbioru danych geologicznych oraz rok ich powstania, jeżeli wniosek dotyczy geologicznych materiałów archiwalnych,
 3. archiwalny numer ewidencyjny;
 4. sposób udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych;
 5. cel udostępnienia informacji geologicznej.

W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku o pełne udostępnienie przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna wykorzystywana w celu wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż do wniosku, dołącza się umowę na korzystanie z informacji geologicznej wraz z dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z informacji geologicznej.

W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku, przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa lub gdy wniosek ten dotyczy informacji geologicznej objętej wyłącznym prawem do korzystania z informacji geologicznej, do wniosku dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.

 

Rozporządzanie prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem


w celu wykonywania działalności w zakresie w jakim jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, następuje w formie umowy pisemnej na wniosek (Załącznik 2) podmiotu ubiegającego się o korzystanie z tej informacji zawierający:

 

 1. dane wnioskodawcy:
 2. opis informacji geologicznej,
 3. miejsce przechowywania informacji geologicznej,
 4. lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna,
 5. informację o stanie zagospodarowania ujęcia wód podziemnych, w tym informację o posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych,
 6. cel korzystania z informacji geologicznej,
 7. zamierzony okres korzystania z informacji geologicznej (podany w miesiącach).

Do wniosku dołącza się

 1. wycenę informacji geologicznej; Szacowanie zryczałtowanej wartości informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych dokonuje się na podstawie liczby i głębokości otworów wiertniczych, bez względu na ich średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
  • 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości do 100 m;
  • 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m oraz dodatkowo 10 zł za każdy metr przekraczający głębokość 100 m.
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub instytutów naukowych kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany,
 3. załącznik graficzny przedstawiający lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna;
 4. kopia decyzji dotycząca posiadanego pozwolenia wodnoprawnego.

Opłaty

Postępowanie zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. E. Plater 1
10-562 Olsztyn
(pokój nr 381)

lub

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28 b
10-602 Olsztyn
(pokój nr 14)
tel./fax (89) 521 94 95
e-mail: bgw@warmia.mazury.pl
godz. otwarcia: 8 - 16 (poniedziałek) oraz 7.30 - 15.30 (od wtorku do piątku)

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze .
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn;
 2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego objętego wnioskiem o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz pełnego udostepnienia informacji geologicznej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. administrator przetwarza kategorie danych niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, tj.: imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania/adres korespondencyjny, numer ewidencyjny i numer rejestru, w którym został nadany;
 5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez administratora z następującego źródła: wnioskodawca postepowania lub podmiot trzeci, np. organ publiczny lub strona postępowania administracyjnego
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
 7. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania;
 8. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania administracyjnego.

Załączniki