Wersja obowiązująca z dnia

Korzystanie z informacji geologicznej

WGLĄD – zapoznanie się zainteresowanego z materiałami archiwalnymi bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej oraz innej formy utrwalania dokumentów.

PEŁNE UDOSTĘPNIENIE geologicznego materiału archiwalnego – wydanie zainteresowanemu reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii, kopii w postaci elektronicznej lub innej formy utrwalania informacji geologicznych materiałów archiwalnych.

Procedura:

 

Pełne udostępnienie


następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu, w którym określa się (Załącznik 1):

 

 1. dane podmiotu:
  • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, lub
  • nazwę podmiotu oraz adres siedziby, jego numer ewidencyjny oraz nazwę rejestru, w którym został nadany, jeżeli wniosek składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 2. tytuł dokumentu geologicznego, zbioru danych geologicznych oraz rok ich powstania, jeżeli wniosek dotyczy geologicznych materiałów archiwalnych,
 3. archiwalny numer ewidencyjny; Wykaz Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego
 4. sposób udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych;
 5. cel udostępnienia informacji geologicznej.

W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku o pełne udostępnienie przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna wykorzystywana w celu wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż do wniosku, dołącza się umowę na korzystanie z informacji geologicznej wraz z dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z informacji geologicznej.

W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku, przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa lub gdy wniosek ten dotyczy informacji geologicznej objętej wyłącznym prawem do korzystania z informacji geologicznej, do wniosku dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.

 

Rozporządzanie prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem


w celu wykonywania działalności w zakresie w jakim jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, następuje w formie umowy pisemnej na wniosek (Załącznik 2) podmiotu ubiegającego się o korzystanie z tej informacji zawierający:

 1. dane wnioskodawcy:
 2. opis informacji geologicznej,
 3. miejsce przechowywania informacji geologicznej,
 4. lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna,
 5. informację o stanie zagospodarowania ujęcia wód podziemnych, w tym informację o posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych,
 6. cel korzystania z informacji geologicznej,
 7. zamierzony okres korzystania z informacji geologicznej (podany w miesiącach).

Do wniosku dołącza się:

 1. wycenę informacji geologicznej;
  Szacowanie zryczałtowanej wartości informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych dokonuje się na podstawie liczby i głębokości otworów wiertniczych, bez względu na ich średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
  • 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości do 100 m;
  • 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m oraz dodatkowo 10 zł za każdy metr przekraczający głębokość 100 m.
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub instytutów naukowych kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany,
 3. załącznik graficzny przedstawiający lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna;
 4. kopia decyzji dotycząca posiadanego pozwolenia wodnoprawnego.

Opłaty:

Postępowanie zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. E. Plater 1
10-562 Olsztyn
(pokój nr 381)

lub

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28B
10-602 Olsztyn
(pokój nr 103)
tel./fax (89) 521 97 70
e-mail: bgw@warmia.mazury.pl
godz. otwarcia: 8 - 16 (poniedziałek) oraz 7.30 - 15.30 (od wtorku do piątku)

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze .
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn;
 2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego objętego wnioskiem o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz pełnego udostepnienia informacji geologicznej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. administrator przetwarza kategorie danych niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, tj.: imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania/adres korespondencyjny, numer ewidencyjny i numer rejestru, w którym został nadany;
 5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez administratora z następującego źródła: wnioskodawca postepowania lub podmiot trzeci, np. organ publiczny lub strona postępowania administracyjnego
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:
 7. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania;
 8. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania administracyjnego.

Załączniki