Wersja obowiązująca z dnia

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Procedura:

Działalność w zakresie wydobywania ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w oznaczonej przestrzeni. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności. Jeżeli ustawa uzależnia rozstrzygnięcie organu administracji od współdziałania (uzgodnienia) z innym organem administracji, zajmuje on stanowisko nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia.

Wymagane dokumenty:

Wniosek, w którym należy:

 1. Oznaczyć wnioskodawcę, jego siedzibę i adres (firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej);
 2. Podać numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej NIP (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w przypadku spółek cywilnych: kopia umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników);
 3. Określić rodzaj i zakres wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;
 4. Określić właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków (aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków);
 5. Określić prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność lub prawo o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca (dowody potwierdzające prawo wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca, np.: akt notarialny, umowa dzierżawy/użytkowania, dowód przyrzeczenia nabycia prawa do nieruchomości gruntowej);
 6. Określić czas, na jaki koncesja ma być udzielona wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
 7. Określić środki jakimi wnioskodawca dysponuje celem zapewnienia wykonywania zamierzonej działalności;
 8. Określić sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
 9. Określić złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
 10. Określić wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny, stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia;
 11. Określić projektowane położenia obszaru górniczego i terenu górniczego, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
 12. Określić geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu (określić geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia lub wtłaczania wód do górotworu).

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Dowody potwierdzające prawo wnioskodawcy do korzystania z informacji geologicznej, tj.: decyzja udzielająca koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża, decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych, umowa zawarta ze Skarbem Państwa o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.
 2. Kserokopia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną i dodatki do dokumentacji lub zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji i dodatków do dokumentacji,
 3. Kserokopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z klauzulą ostateczności. (Decyzję środowiskową należy uzyskać przed złożeniem wniosku koncesyjnego. Jest wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko).
 4. Projekt zagospodarowania złoża określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko oraz uwzględniających warunki z decyzji środowiskowej (2 egzemplarze).
 5. Mapy sytuacyjno-wysokościowe projektowanego obszaru i terenu górniczego w odpowiedniej skali – 5 egzemplarzy, a w przypadku występowania obszaru górniczego i terenu górniczego na terenie więcej niż 1 gminy po 1 dodatkowym egzemplarzu dla każdej gminy (jeśli dotyczy).
 6. Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa),
 7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie koncesji oraz za udzielone pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
 8. Załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapa, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

UWAGA:

 1. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku dla postępowań dotyczących koncesji, termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku. Nieuzupełnienie wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu wszelkie zmiany danych, zawartych we wniosku o udzielenie koncesji, w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 3. Jeżeli koncesja jest poprzedzona decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa, w postępowaniu koncesyjnym nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych.
 4. Do postępowania w sprawie koncesji, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86f ust. 6, art. 86g oraz art. 86h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 5. Do koncesji, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji: 616,00 zł
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17,00 zł

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Należną opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna:

 

Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
– Wydział Podatków i Opłat
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

(tytułem wpłaty: opłata za udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża… / opłata za złożenie pełnomocnictwa w sprawie…).

Termin załatwienia sprawy:

 • Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej służy Stronie odwołanie do ministra właściwego do spraw środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się z mocy prawa ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż.
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn (pokój nr 110)
tel./fax (89) 521 97 70
e-mail: bgw@warmia.mazury.pl
godz. otwarcia: 8.00 – 16.00 (poniedziałek) oraz 7.30 – 15.30 (od wtorku do piątku)

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn;
 2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administrator przetwarza kategorie danych osobowych niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego: imię, nazwisko, adres zamieszkania;
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora z następującego źródła: wnioskodawca postępowania lub podmiot trzeci np. organ publiczny lub strona postępowania administracyjnego;
 5. dane osobowe będą przekazywane organom współdziałającym w ramach postępowań administracyjnych;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 7. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania;
 8. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania administracyjnego.