Wersja nieobowiązująca z dnia

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Procedura

Działalność w zakresie wydobywania ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w oznaczonej przestrzeni. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności. Jeżeli ustawa uzależnia rozstrzygnięcie organu administracji od współdziałania (uzgodnienia) z innym organem administracji, zajmuje on stanowisko nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia.

Wymagane dokumenty

Wniosek, w którym należy:

 1. Oznaczyć wnioskodawcę, jego siedzibę i adres (firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej);
 2. Podać numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej NIP (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w przypadku spółek cywilnych: kopia umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników);
 3. Określić rodzaj i zakres wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;
 4. Określić właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków (aktualny wypis z rejestru z ewidencji gruntów);
 5. Określić prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność lub prawo o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
 6. Określić czas, na jaki koncesja ma być udzielona wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
 7. Określić środki jakimi wnioskodawca dysponuje celem zapewnienia wykonywania zamierzonej działalności;
 8. Określić wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 9. Określić sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
 10. Określić złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
 11. Określić wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny, stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia;
 12. Określić projektowane położenia obszaru górniczego i terenu górniczego, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
 13. Określić geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu (określić geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia lub wtłaczania wód do górotworu)

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną i dodatki do dokumentacji lub zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji i dodatków do dokumentacji.
 2. Decyzja udzielająca koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża, decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych, umowa zawarta z Ministerstwem Środowiska o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z klauzulą ostateczności. (Decyzję środowiskową należy uzyskać przed złożeniem wniosku koncesyjnego. Jest wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko).
 4. Projekt zagospodarowania złoża – 2 egzemplarze, określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko oraz uwzględniających warunki z decyzji środowiskowej.
 5. Mapy sytuacyjno-wysokościowe projektowanego obszaru i terenu górniczego w odpowiedniej skali – 5 egzemplarzy.
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku dla postępowań dotyczących koncesji, termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku. Nieuzupełnienie wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Opłaty

 1. opłata skarbowa za wydanie decyzji: 616,00 zł
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17,00 zł

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Należną opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna:

 

Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
– Wydział Podatków i Opłat

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

(tytułem wpłaty: opłata za udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża… / opłata za złożenie pełnomocnictwa w sprawie…).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy Stronie odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się z mocy prawa ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (pokój nr 381)
lub
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biuro Geologa Wojewódzkiego, ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28B, 10-602 Olsztyn (pokój nr 14)
tel./fax (89) 521 94 95
e-mail: bgw@warmia.mazury.pl
godz. otwarcia: 8.00 – 16.00 (poniedziałek) oraz 7.30 – 15.30 (od wtorku do piątku)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn;
 2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administrator przetwarza kategorie danych osobowych niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego: imię, nazwisko, adres zamieszkania;
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora z następującego źródła: wnioskodawca postępowania lub podmiot trzeci np. organ publiczny lub strona postępowania administracyjnego;
 5. dane osobowe będą przekazywane organom współdziałającym w ramach postępowań administracyjnych;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 7. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania;
 8. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania administracyjnego.