Wersja obowiązująca z dnia

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Procedura:

 • Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej, w drodze decyzji.
 • Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, oprócz wnioskodawcy, są także właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.
 • Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 • Zmiany projektu robót geologicznych dokonuje się przez sporządzenie dodatku
 • Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:
  1. projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska,
  2. projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek, zawierający:
  1. informację o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane – zestawienie działek ze wskazaniem prawa wnioskodawcy do nieruchomości,
  2. oznaczenie czasu, na który ma być zatwierdzony projekt robót geologicznych (nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych),
 • załączniki:
  1. 2 egzemplarze projektu robót geologicznych w postaci papierowej,
  2. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych,
  3. w przypadku, gdy wnioskodawca upoważnia inną osobę do reprezentowania w sprawie – pełnomocnictwo ze wskazaniem zakresu upoważnienia oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10,00 zł
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17,00 zł

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Należną opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna:

 

Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
– Wydział Podatków i Opłat
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

(tytułem wpłaty: opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych…” / opłata za złożenie pełnomocnictwa w sprawie…).

Termin załatwienia sprawy:

 • Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej służy Stronie odwołanie do ministra właściwego do spraw środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się z mocy prawa ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

UWAGA:

Przejście praw i obowiązków na podmiot przejmujący

 1. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji zatwierdzających projekt robót geologicznych, a także prawa i obowiązki wynikające z dokonanych zgłoszeń projektu robót geologicznych, przechodzą na podmiot przejmujący.
 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego przejście praw i obowiązków przedstawić właściwemu organowi administracji geologicznej dowody potwierdzające ten fakt.
 3. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 2 właściwy organ administracji geologicznej wzywa do przedłożenia dowodów potwierdzających przejście praw i obowiązków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn
(pokój nr 110)
tel./fax (89) 521 97 70
e-mail: bgw@warmia.mazury.pl
godz. otwarcia: 8.00 – 16.00 (poniedziałek) oraz 7.30 – 15.30 (od wtorku do piątku)

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn;
 2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administrator przetwarza kategorie danych osobowych niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego: imię, nazwisko, adres zamieszkania;
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora z następującego źródła: wnioskodawca postępowania lub podmiot trzeci np. organ publiczny lub strona postępowania administracyjnego;
 5. dane osobowe będą przekazywane organom współdziałającym w ramach postępowań administracyjnych;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 7. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania;
 8. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania administracyjnego.