Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Procedura

 1. Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji geologicznej, w drodze decyzji.
 2. Stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, oprócz wnioskodawcy, są także właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.
 3. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 4. Zmiany projektu robót geologicznych dokonuje się przez sporządzenie dodatku
 5. Organ administracji geologicznej odmawia zatwierdzenia projektu robót geologicznych, jeżeli:
  1. projektowane roboty geologiczne naruszałyby wymagania ochrony środowiska,
  2. projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek, zawierający
  1. informację o prawach jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane – zestawienie działek ze wskazaniem prawa wnioskodawcy do nieruchomości,
  2. oznaczenie czasu, na który ma być zatwierdzony projekt robót geologicznych (nie dłuższy niż 5 lat, w zależności od zakresu i harmonogramu zamierzonych robót geologicznych),
 2. załączniki:
  1. 2 egzemplarze projektu robót geologicznych w postaci papierowej,
  2. aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów, poświadczony przez organ właściwy do jego wydania,
  3. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych,
  4. w przypadku, gdy wnioskodawca upoważnia inną osobę do reprezentowania w sprawie – pełnomocnictwo ze wskazaniem zakresu upoważnienia oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Opłaty

 1. opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10,00 zł
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17,00 zł

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

Należną opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta Olsztyna:

 

Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn
– Wydział Podatków i Opłat

63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

(tytułem wpłaty: opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych…” / opłata za złożenie pełnomocnictwa w sprawie…).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej służy Stronie odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się z mocy prawa ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn
(pokój nr 381)
lub
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Biuro Geologa Wojewódzkiego
ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28B, 10-602 Olsztyn
(pokój nr 14)
tel./fax (89) 521 94 95
e-mail: bgw@warmia.mazury.pl
godz. otwarcia: 8.00 – 16.00 (poniedziałek) oraz 7.30 – 15.30 (od wtorku do piątku)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Marszałka Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn;
 2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administrator przetwarza kategorie danych osobowych niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego: imię, nazwisko, adres zamieszkania;
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora z następującego źródła: wnioskodawca postępowania lub podmiot trzeci np. organ publiczny lub strona postępowania administracyjnego;
 5. dane osobowe będą przekazywane organom współdziałającym w ramach postępowań administracyjnych;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 7. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania;
 8. jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowania administracyjnego.